Rada Miejska w Ostrzeszowie zdecydowała. Nowe wynagrodzenie burmistrza Patryka Jędrowiaka wynosić będzie 14.435 złotych brutto, co oznacza wzrost o 4.775 złotych. Wprowadzono też zmiany w zakresie diet radnych. Zgodnie z podjętą uchwałą na łączną sumę wynagrodzenia składa się: wynagrodzenie zasadnicze – 8.344 zł (więcej o 3.544 zł), dodatek funkcyjny – 2.760 zł (więcej o 660 zł) oraz dodatek specjalny, stanowiący 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 3.331 zł (więcej o 571 zł).

Ogłoszenia
Instal Grunt

W uzasadnieniu do projektu uchwały powołano się na zmianę ustawy o pracownikach samorządowych dodającą pojęcie maksymalnego i minimalnego wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru.

Dotychczasowe wynagrodzenie burmistrza nie osiągało minimalnego poziomu wynagrodzenie określonego wyżej wymienionymi przepisami – cytowała przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Calińska, dodając od siebie. Przypomnę, że na komisjach państwo radni byli za przedstawionym rozwiązaniem. Głosy przeciwne dotyczyły tylko tego, że wynagrodzenie powinno być wyższe niż proponowana kwota, która jest przecież, co pragnę wyraźnie podkreślić, najniższą wśród włodarzy innych gmin naszego powiatu. Mało tego, należy do najniższych w kraju. Przypomnę też państwu, że pan burmistrz sprzeciwiał się takim propozycjom.

Za uchwałą w przedłożonej formie głosowało 17 radnych, przeciw był 1, a 3 wstrzymało się od głosu. Na tym samym posiedzeniu wprowadzono też zmiany w uchwale dotyczącej diet radnych. To również konsekwencja regulacji wprowadzonych przez parlament.

Dotychczas przewodniczący Rady Miejskiej w uchwale był wynagradzany w następujący sposób, że przysługiwało mu 115% średniego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 75% górnych widełek zapisanych w ustawie wyjaśniał burmistrz Patryk Jędrowiak. Obecnie w związku z tym, że parlament podniósł te widełki, gdybyśmy nie zmienili niczego w projekcie uchwały, nastąpiłaby drastyczna podwyżka diety dla przewodniczącej Rady, z obecnych 2 tysięcy do prawie 3,5 tysiąca złotych. Stąd też w porozumieniu z panią przewodniczącą propozycja, aby te 115% zamienić na 55%.

Na mocy uchwały, dieta przewodniczącej Rady Miejskiej Beaty Calińskiej wzrasta z 2.000 do 2.300 złotych. Pierwszy wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej otrzymywać będą co miesiąc 1.884 zł. (dotychczas 1.854 zł.), drugi wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – 1.675 zł. (dotychczas 1.648 zł.); przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej – 1.465 zł. (dotychczas 1.442 zł.), zastępcy przewodniczących stałych komisji – 1.047 zł. (dotychczas 824 zł.); radni będący członkami dwóch i więcej komisji – 837 zł. (dotychczas 824 zł.), a pozostali radni – 628 zł. (dotychczas 618 zł.) Większe kwoty trafiać będą też na konta sołtysów i przewodniczących rad dzielnic. Pierwsi, z tytułu pełnionej przez siebie funkcji zarobią miesięcznie 628 zł. (dotychczas 618 zł.), a drudzy – 418 zł. (dotychczas 412 zł.)

Jedna ze zmian dotyczyła natomiast potrąceń diet z tytułu nieobecności na posiedzeniach.

Nie dokonuje się potrąceń w tym wypadku jedynie, jeżeli radny wykonywał inne obowiązki wynikające z pełnienie mandatu na pisemne polecenie przewodniczącego Rady Miejskiej – wyjaśniał P. Jędrowiak.

Zwolnienie chorobowe czy pobyt w szpitalu nie będą już tym samym chroniły przed obniżką diety. ŁŚ

fot. www.ostrzeszow.pl

Ogłoszenia
J3M