Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów zaprasza wszystkich zainteresowanych najmem mieszkań w ramach inwestycji SIM na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 19 marca br. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

W ramach SIM w Ostrzeszowie powstanie: 31 mieszkań na 4 kondygnacjach; 2 mieszkań na parterze przystosowanych dla osób z ograniczeniami ruchowymi, poruszającymi się na wózku inwalidzkim; windy obsługującej każdą kondygnację; mieszkań wykończonych i wyposażonych w standardzie „pod klucz”; wyposażenia mieszkań w instalacje grzewcze o wysokiej efektywności i wydajności energetycznej; 31 miejsc parkingowych; stanowiska zaopatrzone w stacje do ładowania samochodów z napędem elektrycznym; wiaty rowerowej, placu zabaw i miejsca do gromadzenia odpadów; elementów małej architektury oraz niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej, w tym m.in. paneli fotowoltaicznych i podziemnych zbiorników retencyjnych, służących do gromadzenia wody deszczowej i jej częściowego wykorzystania na zraszanie terenu.

Na jednej z sesji Rady Miejskiej przyjęta została uchwała z kryteriami przyznawania mieszkań. Według jej zapisów o najem mieszkania w nowym bloku może ubiegać się osoba, która nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Polski lub złoży oświadczenie, że do dnia podpisania umowy najmu wyzbędzie się tego tytułu. W przypadku, gdy o najem lokalu ubiegać się będzie więcej niż jeden wnioskodawca, pierwszeństwo przyznane zostanie osobie, w przypadku której średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok zawierania umowy najmu jest najniższy. W uchwale określono też kryteria pierwszeństwa z przyporządkowaną im liczbą punktów:

– posiadanie książeczki mieszkaniowej wystawionej do 23 października – 70 punktów,

– bycie najemcą niezadłużonego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy i zobowiązanie się do rozwiązania umowy najmu najpóźniej do dnia zawarcia umowy najmu z SIM, oraz opróżnienia i opuszczenia tego lokalu najpóźniej w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu z SIM – 150 punktów,

– zamieszkiwanie na terenie gminy Ostrzeszów i w ostatnim roku rozliczenie się z podatku dochodowego w miejscowym Urzędzie Skarbowym – 15 punktów,

– osoba do 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoba powyżej 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 10 punktów,

– w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy na dzień złożenia wniosku wchodzi co najmniej jedno dziecko – 10 punktów za każde dziecko, nie więcej jednak niż 40 punktów.

Ogłoszenia