Ogłoszenie płatne!

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MARSZAŁKACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach

1. Nazwa i adres jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach

Marszałki 15, 63-520 Grabów nad Prosną.

2. Określenie stanowiska i warunków pracy

– stanowisko: Główny księgowy,

– miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach,

– praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

– umowa o pracę,

3. Wymagania niezbędne:

– obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
–  niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

– osoba musi spełniać jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku,

– posiada nieposzlakowaną opinię.

4.    Wymagania dodatkowe

– znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

– znajomość przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych,

– znajomość przepisów ustawy zamówień publicznych,

– znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,

– znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

– znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,

– znajomość obsługi komputera, programów finansowo – księgowych, pakietu MS Office,

– mile widziane doświadczenie w księgowości w jednostce sfery budżetowej,

– samodzielność, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność,

– zdolności analityczne, komunikacyjne, organizacyjne,

– zdolności zarządzania zespołem ludzkim, odporność na stres.

5. Zakres  ważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

– nadzór nad obsługą finansowo-księgową jednostki oraz realizacja planu finansowego Domu,

– przygotowywanie planu finansowego jednostki, ustalonego przez Dyrektora Domu zgodnie z wytycznymi oraz wynikających z obowiązujących przepisów i przedmiotowych uchwał,

– prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków w zakresie planów, harmonogramów oraz sprawozdawczości finansowej i budżetowej,

6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: powyżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny,

– życiorys (cv),

– kwestionariusz osobowy dla kandydata,

– zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy oraz załączonych do niej dokumentach na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

᠆ oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

᠆ oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

– oświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,

– kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne, należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na głównego księgowego  w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach” w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach, Marszałki 15, 63-520 Grabów nad Prosną w terminie do dnia 21 sierpnia 2020r. do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

9. Ważne informacje dodatkowe:

Procedura naboru na wolne stanowisko pracy jest dwuetapowa i obejmuje;

᠆ I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych,

᠆ II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie DPS.

Ogłoszenia
J3M