9 kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące utworzenia w Ostrzeszowie strefy płatnego parkowania. Dotarliśmy do raportu stanowiącego podsumowanie złożonych przez mieszkańców ankiet. Poniżej prezentujemy fragmenty tego obszernego opracowania.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Ankiety wypełniło i przesłało łącznie 341 osób (327 w formie elektronicznej, 14 w formie papierowej). W końcowym rozrachunku wyniki opracowano na podstawie 272 ankiet, albowiem spośród ogólnej sumy ankiet 19 zostało wypełnionych przez osoby niebędące mieszkańcami gminy Ostrzeszów, natomiast w przypadku 50 ankiet brak było możliwości uwiarygodnienia, że zostały wypełnione przez mieszkańca gminy (anonimowy podpis lub jego brak). Wśród form konsultacji przewidziano też funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy (pok. 002 – biuro Komendanta Straży Miejskiej). Skorzystała z niego jedna osoba. (…) Mieszkańcy dostrzegają problem niedoboru wolnych miejsc parkingowych w Ostrzeszowie, szczególnie w rejonie Urzędu Miasta i Gminy oraz SP nr 2 (problem bardzo duży / duży – 62,55%), ale również w ścisłym centrum miasta (44,95%). Niemal połowa ankietowanych (47,02%) jest z kolei zdania, że problem ten nie występuje w rejonie Placu Borek. Wyniki ankiety pokazały, że zdania mieszkańców dotyczące zasadności wprowadzenia w centrum Ostrzeszowa strefy płatnego parkowania są podzielone. Są zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy przyjętych przez Radę Miejską Ostrzeszów rozwiązań. Spora grupa jest gotowa uznać wprowadzenie strefy za zasadne, ale przy uwzględnieniu pewnych warunków. Często powtarzającą się uwagą było utworzenie strefy na zbyt rozległym obszarze. Wiele osób proponuje rozważyć możliwości braku odpłatności za krótkie parkowanie w celu szybkiego załatwienia sprawy. Mieszkańcy zaproponowali przy tym szereg ciekawych rozwiązań w zakresie zmniejszenia niedoboru miejsc parkingowych.

Od redakcji

Jak ponadto wynika ze sprawozdania, ankiety wypełniali przede wszystkim ludzie młodzi: od 31 do 40 lat (30,97%) oraz od 18 do 30 lat (27,24%). Osoby powyżej 65 lat stanowią jedynie niespełna 7,5%. Ze strony uczestników konsultacji padło wiele szczegółowych propozycji dotyczących rozwiązania problemu parkowania w różnych częściach miasta mających zostać objętych strefą. Oto kilka przykładów.

planowana strefa jest zbyt rozległa, powinna obejmować jedynie te parkingi, które są wzdłuż ulic w ścisłym centrum (okolice rynku);

▪ złym pomysłem jest wprowadzenie strefy płatnego parkowania przy ul. Piastowskiej przy SP 2 (przydałoby się miejsce, gdzie w łatwy i bezpieczny sposób rodzice mogliby zostawić swoje dziecko typu „kiss & ride”);

▪ płatne parkowanie tylko w rejonie Urzędu Miasta i Gminy;

▪ powinny być ewentualnie wyznaczone 3 płatne parkingi w bardzo ścisłym centrum miasta (ceny tam mogłyby być wyższe – od 3 zł za godzinę – aby ludzie mieszkający tam trzymali auta na innych parkingach), parkingi wzdłuż ulic mogłyby być płatne, ale np. 2 zł za cały dzień;

▪ rynek (przynajmniej w części ) powinien zostać udostępniony dla parkowania (inny głos – tak, ale dla seniorów, niepełnosprawnych); zdania przeciwne – rynek powinien być całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego;

▪ propozycja dotyczy zbyt dużego obszaru – powinno się zacząć od mniejszego zakresu ulic, a w miarę potrzeby „rozwijać” strefę;

pierwsza godzina powinna być darmowa (inne propozycje: darmowe 10 minut, 15 minut, 20 minut, pół godziny, półtorej godziny, dwie godziny, dziewięć godzin);

▪ strefa płatna przy postoju powyżej 30 minut, nie dotycząca mieszkańców danej ulicy;

▪ pierwsza godzina za „symboliczną” złotówkę;

▪ niezrozumiałe jest wprowadzanie wyższych stawek dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie strefy, kwota ta powinna być zrównana z kwotą, jaką mają zapłacić mieszkańcy zamieszkujący strefę;

▪ zniżka dla osób dojeżdżających spoza Ostrzeszowa do pracy (koszt parkowania przez 8 godzin jest bardzo wygórowany);

▪ darmowe weekendy;

▪ mieszkańcy centrum powinni być zwolnieni z opłaty;

▪ mieszkańcy zameldowani w strefie powinni ponosić minimalne koszty opłat;

▪ przedsiębiorcy i pracownicy zatrudnieni przez nich w lokalach w strefie płatnego parkowania powinni mieć możliwość ubiegania się o darmowe stałe miejsce parkowania;

Warto też zwrócić uwagę, że aż blisko 86% ankietowanych opowiedziało się za tym, aby do zakończenia, planowanej na rok 2022, budowy parkingu przy Alei Wolności (na odcinku od NZOZ Wawrzyniak w stronę DK11) wyłączyć z obowiązku odpłatności za parking przy ul. ks. Sobierajskiego (obok cmentarza).

Teraz nad wynikami ankiet pochylić się ma Rada Miejska. To jej członkowie zdecydują, które ze zgłoszonych propozycji i postulatów zostaną zaakceptowane i ujęte w uchwałach regulujących funkcjonowanie strefy płatnego parkowania. Już wiadomo, że jej uruchomienie nie nastąpi z dniem 1 lipca tego roku, jak pierwotnie planowano. W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi termin ten zostanie przesunięty o kilka miesięcy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ

fot.UMiG

Ogłoszenia
J3M