W kwietniu tego roku Komisja Rewizyjna Rady Powiatu przeprowadziła kontrolę funkcjonowania Domu Dziecka w Ostrzeszowie w 2020 roku. 5 maja podsumowała kontrolę i przyjęła protokół pokontrolny.

Ogłoszenia
Instal Grunt

W posiedzeniu uczestniczyła dyrektor Domu dziecka Iwona Suchorska-Kurzawa oraz starosta ostrzeszowski Lech Janicki. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Adama Grzyba, pracował w składzie: Joanna Krzyżańska- Hyłka, Krystyna Sikora, Arkadiusz Suchanecki, Ignacy Śmiatacz. Dom Dziecka w Ostrzeszowie dysponuje 34 miejscami dla wychowanków: 24 miejscami w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Ostrzeszowie i 10 miejscami w Domu Dziecka w Ostrzeszowie z siedzibą w Książenicach, jednak zgodnie z działaniami standaryzacyjnymi, w obu placówkach mieszka 28 wychowanków (w styczniu 2019 roku Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie podjął decyzję o sukcesywnym zmniejszaniu liczby dzieci do 14 w Domu Dziecka w Ostrzeszowie zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku 2020 przyjęto do placówki 5 nowych wychowanków; placówkę opuściło 6 pełnoletnich wychowanków, z których 4 powróciło do rodziny biologicznej, a 2 założyło własne gospodarstwo domowe. Przez cały okres sprawozdawczy w placówce przebywało 30 wychowanków. Placówka refundowała wychowankom koszty dojazdu do domów rodzinnych, jak również wyjazdy na święta i dłuższe przerwy w nauce. Podopieczni z Domu Dziecka z siedzibą w Książenicach otrzymywali bilety miesięczne na dojazdy do szkoły. Wychowankowie co miesiąc mieli wypłacane kieszonkowe, którego wysokość określa Regulamin wychowanków Domu Dziecka w Ostrzeszowie. Z uwagi na pandemię urlopowania do domów rodzinnych, jak również dojazdy do szkół były w znacznym stopniu ograniczone. Placówka w pełni aprowidowała wychowanki studiujące na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. Podopieczne mieszkały w akademiku do momentu wejścia w życie zdalnego nauczania na ich uczelni. Wśród największych problemów Domu Dziecka dyrektor placówki wymienia braki kadrowe (zbyt mała liczba wychowawców jest spowodowana niskimi wynagrodzeniami) oraz brak samochodu. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie miał uwag do funkcjonowania placówki, a wśród zaleceń zapisano uwzględnienie w planowaniu budżetu na rok 2022 zakupu samochodu Domu Dziecka. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M