Wojewoda Wielkopolski zwrócił się do Rady Miejskiej Ostrzeszów o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie doniesień dotyczących prowadzenia przez jednego z radnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Marcin Świtoń jest jednym z udziałowców spółki cywilnej, która na ul. Kościuszki wynajmuje od Wodociągów Ostrzeszowskich pomieszczenia będące własnością gminy. Tymczasem, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

26 października do biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo podpisane przez Wojewodę Wielkopolskiego, w którym prosił on o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i przekazanie informacji o jego wynikach do 24 listopada tego roku. Dwa dni później sprawa trafiła pod obrady Rady Miejskiej. Przewodnicząca Beata Calińska przedłożyła radnym projekt uchwały, na mocy której powstać miała doraźna komisja prowadząca postępowanie wyjaśniające. I choć niemal wszyscy radni zgodzili się na wprowadzenie projektu do porządku posiedzenia, to w momencie, kiedy przyszło do jego rozpatrywania, pojawiły się wątpliwości.

Projekt tej uchwały otrzymaliśmy dzisiaj, pismo w tej sprawie wpłynęło do Rady Miejskiej 26 października. Żaden radny w zasadzie nie miał możliwości zapoznania się z pismem Wojewody – zwrócił uwagę wiceprzewodniczący Rady Aleksander Józefiak. – W związku z tym proponuję, aby tej uchwały dzisiaj nie procedować, żeby ją wycofać z porządku obrad.

Jeszcze dalej idący postulat zgłosił radny Grzegorz Więcek. Według niego rozpatrywanie tego typu kwestii jest poza kompetencjami Rady Miejskiej. W głosowaniu 14 radnych było za wycofaniem projektu spod obrad, 4 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Tym samym sprawa radnego Świtonia stanie się przedmiotem analizy na posiedzeniach komisji stałych. Wówczas też, jak zapowiedziała przewodnicząca Calińska, radni będą mieli okazję zapoznać się z pełną treścią pisma nadesłanego przez Wojewodę. Pytanie tylko, czy w tej sytuacji uda się dotrzymać terminu, który ten ostatni wyznaczył na rozpatrzenie sprawy. ŁŚ

Ogłoszenia
Compre