Mieszkańców Ostrzeszowa czekają znaczne podwyżki cen za odbiór śmieci. Jeśli radni zaakceptują przygotowany na najbliższą sesję projekt uchwały, od 1 kwietnia br. czteroosobowa rodzina rocznie zamiast 960 zł za odbiór śmieci zapłaci 1296 zł. Na zmianach skorzystają za to właściciele firm. Oczywiście ostateczna decyzja w tej sprawie należy do radnych.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Jak czytamy w uzasadnieniu do opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty „w związku z obniżeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne konieczne było podwyższenie stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych tak, by system gospodarki odpadami był, zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, systemem samofinansującym się”. Konieczność wywołania uchwały, jak czytamy w uzasadnieniu, wymusiła nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która wprowadziła obowiązek dostosowania wysokości stawki opłaty za pojemnik według tzw. dochodu rozporządzalnego (suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy, podatki itp.) w maksymalnej wysokości 3,2% tego dochodu dla pojemnika o poj. 1100 l, tj. 58, 20 zł. Za pojemniki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. Przepis ten dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. To jednak nie wszystko. – Również zwiększenie częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów z terenów sołectw oraz zmiana sposobu rozliczania odbioru odpadów z ryczałtowego na od ilości odebranych odpadów przełoży się na wzrost kosztów – czytamy.

Oczywiście ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą już w najbliższy czwartek 28 stycznia ostrzeszowscy radni. RED

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
J3M