Ogłoszono listę inwestycji, które otrzymają bezzwrotne wsparcie z drugiego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do samorządów z powiatu ostrzeszowskiego trafi łącznie ponad 8,3 mln złotych. Na co zostaną przeznaczone?

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

CZAJKÓW- 2 000 000 zł na budowę przedszkola z oddziałem żłobkowym

Przedmiotem dofinansowania jest planowana na lata 2020-2022 inwestycja zapisana w WPF Gminy Czajków pn. „Budowa publicznego integracyjnego przedszkola z oddziałem żłobkowym w Czajkowie”. Inwestycja polega na budowie parterowego 4-oddziałowego przedszkola ze żłobkiem, zapleczem socjalnym i dydaktycznym oraz infrastruktury towarzyszącej, tj. drogi dojazdowej, parkingów, ciągów pieszo – jezdnych, placu zabaw i terenów rekreacyjnych. Dodatkowo, wydzielone zostanie miejsce do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu.

DORUCHÓW- 2 000 000 zł na przebudowę oczyszczalni ścieków

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy i rozbudowy części komunalnej oczyszczalni ścieków i ma na celu znaczącą poprawę jakości odprowadzanych ścieków do środowiska, oraz zwiększenie przepustowości. Oczyszczalnia będzie służyć wszystkim mieszkańcom gminy Doruchów. Obecnie zdolność oczyszczalni nie jest wystarczająca a stan urządzeń i betonów wymaga naprawy, modernizacji oraz wymiany.

KOBYLA GÓRA- 2 500 000 zł na rozbudowę szkół podstawowych w Parzynowie i Mąkoszycach

Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Parzynowie. Celem inwestycji, jest poprawa funkcjonowania szkoły oraz zwiększenie jej powierzchni użytkowej. Planuje się m.in przebudowę istniejących pomieszczeń, dobudowę do szkoły minimum 2 klas, świetlicy oraz gabinetu pedagoga, logopedy i pielęgniarki, ciągów komunikacyjnych wraz z klatką schodową i bezpiecznymi podjazdami oraz punktów sanitarnych. Wybudowane zostanie także ogrodzenie terenu szkoły oraz instalacja fotowoltaiczna.

Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach. Celem inwestycji, jest poprawa funkcjonowania szkoły oraz zwiększenie powierzchni użytkowej. Planuje się m. in przebudowę klatki schodowej wraz z węzłem sanitarnym, dobudowę pomieszczeń klasowych, uzyskanie pomieszczenia na szatnię oraz gospodarczego ,budowę wyjścia ewakuacyjnego wraz z utwardzeniem placu z kostki brukowej przy ww. wyjściu. Teren zostanie ogrodzony, planuje się również montaż instalacji fotowoltaicznej.

KRASZEWICE – 800 000 zł na przebudowę sieci wodociągowej

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Kraszewice. Realizowana inwestycja zlokalizowana będzie przy ulicy Kaliskiej, ulicy Kwiatowej i ulicy Słonecznej w miejscowości Kraszewice oraz rozbudowa sieci w miejscowości Renta oraz Mączniki. Sieć wodociągowa ma za zadanie dostarczyć wodę na cele bytowo-gospodarcze do gospodarstw (istniejących i planowanych) położonych w ww. lokalizacjach. W chwili obecnej częściowo na terenie gm Kraszewice sieć wodociągowa jest wykonana z rur azbestowych, które podczas przebudowy również zostaną zmodernizowane, a mianowicie zastąpione rurami polietylenowymi o większej przepustowości, co zapewni zdatną wodę do nowych domów.

MIKSTAT – 1 000 000 zł na budowę gminnego ośrodka zdrowia w Mikstacie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. O tym, ile środków trafi do województwa wielkopolskiego w ramach części konkursowej poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas rozstrzygnięcia konkursu.

Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku. Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

źródło: WUW w Poznaniu

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
J3M