W głosowaniu nad rozliczeniem burmistrza Henryka Zielińskiego za rok 2019 Rada Miejska w Mikstacie była całkowicie jednomyślna udzielając włodarzowi miasta i gminy wotum zaufania oraz absolutorium głosami wszystkich radnych. Jednogłośnie przyjęty został także raport o stanie gminy za ubiegły rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Sesja absolutoryjna to najlepszy moment na rozliczenie władzy wykonawczej gminy za działania (oraz ich efekty) podejmowane w ciągu 12 miesięcy poprzedniego roku. Podczas XIX sesji Rady Miejskiej w Mikstacie, która odbyła się 3 lipca br. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie najpierw radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania burmistrzowi Henrykowi Zielińskiego, co oznacza także przyjęcie raportu o stanie miasta i gminy Mikstat za 2019 r. (dokument ten został udostępniony na stronie internetowej www.mikstat.pl)

Następnie pozytywną ocenę otrzymało sprawozdanie z wykonania budżetu samorządu mikstackiego za ubiegły rok. Budżet miasta i gminy Mikstat na 2019 r. został przyjęty po stronie dochodów w kwocie 29 724 300 zł, a po stronie wydatków w kwocie 28 966 240 zł. W trakcie jego realizacji w ciągu roku wprowadzono 21 zmian (12 zarządzeniem burmistrza, 9 uchwałą rady miejskiej), w wyniku których plan budżetu na 2019 r. po stronie dochodów wyniósł 34 453 293 zł, a po stronie wydatków 36 241 056 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 787 763 zł wykonano nadwyżką w kwocie 2 247 639 zł. W budżecie 2019 r. zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2 545 823 zł, które zostały wykonane w kwocie 4 260 754 zł. Zaplanowane natomiast rozchody na spłatę kredytów w kwocie 758 060 zł zrealizowano w kwocie 758 060 zł – tj. 100 % wykonania planu.

Plan dochodów w kwocie 34 mln 453 tys. 293 zł 13 gr. zrealizowano w kwocie 33 mln 830 tys. 125 zł – tj. 98,19 % planu (dochody bieżące zrealizowano w kwocie 32 934 378 zł – tj. 99,32 %; dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 895 746 zł – tj. 69,33 %).

Wydatki budżetowe w 2019 r. zostały wykonane w kwocie 31 582 485 zł na zakładany plan 36 241 056 – tj. w 87,15 %. Na realizację dwóch największych inwestycji drogowych w 2019 r. w Kaliszkowicach Kaliskich i Komorowie samorząd mikstacki pozyskał środki zewnętrzne w wysokości 399 tys. 666 zł (budowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie/Madera: koszt 392 177 zł, w tym 241 600 zł z Województwa Wielkopolskiego; budowa drogi gminnej w miejscowości Komorów Piaski: koszt 350 119 zł, w tym 158 066 zł z Funduszu Dróg Samorządowych). W ramach ubiegłorocznej edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” samorząd mikstacki pozyskał także 48 tys. 222 zł na dwa projekty (ścieżka edukacyjna „Małpi gaj” w Kaliszkowicach Ołobockich: koszt 43 439 zł, w tym dofinansowanie Województwa Wielkopolskiego z programu Odnowa Wsi w kwocie 27 868 zł; siłownia „Fit mamuśki” w Komorowie: koszt 30 507 zł, w tym dofinansowanie z OW w kwocie 20 354 zł). Natomiast na budowę siłowni napowietrznej w Kaliszkowicach Kaliskich, której koszt wyniósł 36 316 zł, Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało dotacje w wysokości 18 172 zł. W sumie w 2019 r. samorząd mikstacki na realizację własnych inwestycji uzyskał z zewnętrznych źródeł 466 tys. 060 zł.

Po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu radny Damian Tokarek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przeczytał wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi, który przyjęto jednogłośnie. Po głosowaniu włodarz Mikstatu podziękował urzędnikom i pracownikom jednostek podległych, którzy pracowali przy realizacji budżetu 2019 r. Tradycyjnie wręczył także bukiet kwiatów skarbnik Teresie Michalak, która od lat czuwa nad dochodami i wydatkami mikstackiego samorządu. Przy okazji Henryk Zieliński poinformował, że w najnowszym rankingu finansowym samorządów za 2019 r. miasto i gmina Mikstat znalazło się na bardzo dobrym 81. miejscu wśród 628 gmin miejsko-wiejskich.

W trakcie piątkowej sesji Rada Miejska w Mikstacie zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe oraz bilans Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie za 2019 r. Ustalono także nowe wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Miasto i Gmina Mikstat, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Przyjęta została także uchwała w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Mikstat. Podniesiono również ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym. Rada zgodziła się też na sprzedaż nieruchomości przy ul. Łąkowej w Mikstacie należącej do zasobu Miasta i gminy Mikstat oraz przyjęła „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mikstat na lata 2020-20023 z perspektywą do 2027” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mikstat na lata 2020-20023 z perspektywą do 2027”. Przyjęto także regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła. Radni wprowadzili także zmian w budżecie na 2020 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2032. Uchwalono nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i przyjęto sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.

Ogłoszenia
J3M