Na swoim ostatnim posiedzeniu Rada Miejska w Ostrzeszowie podjęła pakiet uchwał, na mocy których trzem parafiom przekazano dotacje przyznane gminie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pozyskane pieniądze przeznaczone będą na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych w zabytkowych świątyniach.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Rządowy Program Odbudowy Zabytków powstał po to, by wspierać samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchronić przed degradacją i niszczeniem. Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego. W przypadku gminy Ostrzeszów środki przeznaczone zostaną na trzy inwestycje: 545.145 zł na remont elewacji drewnianej oraz konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia Kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie; 390.972 zł na remont i naprawę dachu i elewacji Kościoła pw. Św. Wojciecha w Rojowie, a 856.000 zł na rewaloryzację elewacji Kościoła Parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie.

Mając na względzie zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które stanowią, że dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale – wyjaśniała wiceburmistrz Barbara Gmerek. – Zatem niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały w celu udzielenia dotacji.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, jej realizacji i rozliczenia określone zostaną w umowach pomiędzy gminą a poszczególnymi parafiami. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M