W związku z przejściem na emeryturę dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożeny Powązki Zarząd Powiatu ogłosił nabór na to stanowisko.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Istotnymi warunkami, jakie muszą spełnić kandydaci, jest znajomość przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej, samorządu powiatowego, finansów publicznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zamówień publicznych, prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz prawa administracyjnego, a także wiedza na temat funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w powiecie i umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi poparta doświadczeniem na stanowisku kierowniczym. Procedura naboru będzie dwuetapowa: kwalifikacja formalna oraz rozmowa kwalifikacyjna. Dokumenty można składać do 11 sierpnia. RED

fot. PCPR

Ogłoszenia
J3M