ZSPCKU posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i przygotowaną kadrę pracowników, umożliwiającą kontynuowanie tradycji i osiągnięć szkoły.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych proponując bogatą ofertę edukacyjną, daje możliwość odbycia dodatkowych szkoleń w ośrodku kursowym (kombajnisty, obsługi wózka widłowego, kurs ochrony roślin) Szkoła posiada również laboratorium ECDL, gdzie uczniowie, po zdaniu egzaminu mogą uzyskać międzynarodowy certyfikat. Ponadto proponuje realizację projektów wymiany międzynarodowej uczniów w ramach projektu Erasmus+, którego ideą jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami i szkołami.

W szkole organizowany jest także Projekt Leonardo da Vinci- „Europejski technik rolnik”, we współpracy z MFR Fougeres ramach którego, realizowane są 4 tygodniowe staże zawodowe w rolniczych rejonach Francji. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych: pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, którymi Szkoła dysponuje w ramach programu Albartos.

Liceum Ogólnokształcące

– Klasa Wojskowa

Nauka w klasie o profilu wojskowym jest idealnym wyborem dla uczniów aktywnych, którzy jednocześnie wiążą swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych. Klasa ta znajduje się pod patronatem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, dzięki czemu uczniowie objęci są szkoleniem pod okiem profesjonalistów. Na kierunku tym prowadzone są dodatkowe zajęcia z przysposobienia wojskowego, a Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu pomaga w ich realizacji i wspiera szkołę specjalistycznie. W ramach edukacji wojskowej uczniowie uczestniczą w obozach specjalistycznych ze szkolenia wojskowego i zarządzania kryzysowego, a oprócz tego nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie: techniki walki wręcz, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, musztry. Na uwagę zasługuje fakt, że zajęcia ze strzelectwa odbywają się na strzelnicy, która znajduje się na terenie szkoły. Uczniowie klasy o profilu wojskowym wyróżniają się zielonym umundurowaniem. Kierunek ten przygotuje do egzaminu wstępnego do pracy w wojsku, służbach granicznych i innych jednostkach mundurowych. Najlepsi uczniowie wraz ze świadectwem ukończenia szkoły otrzymują certyfikat gotowości do służby wojskowej.

– Klasa Zarządzenie kryzysowe

Nauka w klasie o profilu zarządzania kryzysowego jest idealnym wyborem dla uczniów aktywnych, którzy jednocześnie wiążą swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych. Klasa ta znajduje się pod patronatem Wojewódzkiego Komendanta Policji. Na kierunku tym prowadzone są dodatkowe zajęcia z zarządzania kryzysowego. W ramach edukacji wojskowej uczniowie uczestniczą w obozach specjalistycznych ze szkolenia wojskowego i zarządzania kryzysowego, a oprócz tego nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie: techniki walki wręcz, wyszkolenia strzeleckiego, nabędziesz umiejętności na torze sprawnościowym, samoobrony, musztry. Na uwagę zasługuje fakt, że zajęcia ze strzelectwa odbywają się na strzelnicy, która znajduje się na terenie szkoły. Uczniowie klasy o profilu zarządzania kryzysowego wyróżniają się czarnym umundurowaniem. Kierunek ten przygotuje do egzaminu wstępnego do pracy w policji, oraz w innych jednostkach mundurowych.

Przy klasie zarządzania kryzysowego dla chętnych będą zajęcia dodatkowe z zakresu Ratownictwa medycznego i zagadnień strażackich. Szkoła współpracuje z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, w porozumieniu z Ochotniczą Strażą Pożarną. Przeprowadzane są tu zajęcia praktyczne w straży pożarnej, z pierwszej pomocy oraz z edukacji pożarniczej. W klasie zarządzania kryzysowego uczniowie zdobędą nowe doświadczenia, podniosą swoją kondycję fizyczną, nabiorą umiejętności na torze sprawnościowym, zdobędą umiejętności z zakresu przygotowania medycznego i ochrony przeciwpożarowej.

Technikum

-Technik weterynarii

Przedmioty na tym kierunku realizowane są w formie teoretycznej i praktycznej. Z tym, że uczniowie poszerzają swoją wiedzę teoretyczną z zakresu weterynarii w pracowniach szkolnych, a kształcenie praktyczne odbywa się w lecznicach weterynaryjnych pod okiem specjalistów.

To właśnie w trakcie nauki na tym profilu uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

-opieki i leczenia zwierząt;
-wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt;
-prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz domowych;
-przeprowadzania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego;
-wykonywania zabiegów inseminacji.

Dodatkowym atutem tego kierunku jest możliwość bezpłatnego zdobycia prawa jazdy kat. B.

Natomiast po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę m.in. na studiach weterynaryjnych i medycznych, a także podjąć pracę w różnorodnych miejscach: w lecznicach weterynaryjnych, weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, nadzorze sanitarno – weterynaryjnym, stacji hodowli zwierząt, ogrodach zoologicznych. Po tym kierunku uczniowie będą mieć możliwość asystowania przy zabiegach chirurgicznych, wykonywania czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych, a także zdobywania dalszych kwalifikacji np. kontrolera sanitarnego, inseminatora. Ponadto wiedza i umiejętności pozwolą na prowadzenie własnej kliniki, gospodarstwa rolnego bądź hodowli zwierząt.

-Technik rolnik

Jeśli interesujesz się pojazdami i maszynami rolniczymi, Twoi rodzice posiadają gospodarstwo albo sam zamierzasz posiadać własne gospodarstwo rolne, a do tego masz refleks, cierpliwość, wytrwałość, dysponujesz dobrą kondycję fizyczną, potrafisz przestrzegać zasad bezpieczeństwa, posiadasz zdolności organizacyjne, nieodzowne przy kierowaniu i zarządzaniu w gospodarstwie oraz organizowaniu procesu produkcyjnego – to jest to właśnie kierunek dla Ciebie!

To właśnie w trakcie nauki na tym profilu uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, ochrony środowiska, budowy narzędzi, maszyn i ich podzespołów stosowanych w produkcji rolnej oraz eksploatacji maszyn i regulacji urządzeń technicznych stosowanych w produkcji rolnej. Uczniowie dowiedzą się na temat kompleksowego działania czynników determinujących rozwój obszarów wiejskich oraz technologii stosowanych w produkcji rolniczej.

Uczniowie tego kierunku na co dzień spotykają się z nowymi technologiami, a ich zajęcia odbywają się w nowoczesnej pracowni. Poza tym mają również możliwość udziału w różnorodnych projektach unijnych oraz ukończenia takich kursów jak: obsługa i eksploatacja sieczkarni, kombajnu, wózka widłowego.

Ogromnym atutem tego profilu jest możliwość bezpłatnego zdobycia prawa jazdy kat. T.

Ukończenie tego kierunku daje możliwość pracy we własnych gospodarstwach rolnych, zakładach świadczących usługi na rzecz rolnictwa, punktach naprawy i sprzedaży sprzętu dla rolnictwa, zakładach produkcyjnych i naprawczych maszyn rolniczych, przedsiębiorstwach produkcji biomasy i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, organach administracji samorządowej KIR.

Ponadto uczniowie zostaną przygotowani do podjęcia pracy w administracji rolnej, doradztwie rolniczym – sprzedaż maszyn rolniczych oraz do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej. Po ukończeniu tego kierunku można pracować w administracji samorządowej związanej z rolnictwem oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych.

-Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Jeśli interesujesz się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie – to powinieneś wybrać właśnie ten kierunek kształcenia!

Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego w produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej oraz możliwość obsługi i naprawy pojazdów oraz maszyn rolniczych. Uczniowie na tym kierunku poszerzają wiedzę z zakresu zagadnień rolnictwa ogólnego oraz dowiadują się na temat komputeryzacji prac w rolnictwie. W ramach tego kierunku odbywają również praktyki w nowoczesnych firmach z branży rolniczej.

Dodatkowym atutem tego profilu jest możliwość bezpłatnego zdobycia prawa jazdy kat. B.

W trakcie toku nauczania uczniowie zostaną przygotowani do wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, a ponadto do prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Oprócz tego każdy uczeń będzie potrafił prowadzić sprzedaż produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich, a do tego organizować i nadzorować produkcję roślinną i zwierzęcą oraz nauczy się również podejmować decyzję na podstawie rachunku ekonomicznego.

Ukończenie tego kierunku pozwali na samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej, podjęcie pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Możesz również kontynuować naukę na studiach wyższych w szczególności: rolniczych, przyrodniczych, zootechnicznych i innych.

Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest podstawowym warunkiem Unii Europejskiej stawianym osobom chcącym zakupić ziemię rolniczą, dziedziczyć gospodarstwo rolne, pozyskiwać środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

– Technik pszczelarz [nowość]

To nowy kierunek w ofercie Zespołu Szkół w Przygodzicach. Uczniowie tego atrakcyjnego kierunku pod okiem specjalistów w praktyczny sposób zapoznają się ze szczegółami pszczelarstwa. W ramach zajęć zostaną przybliżone zagadnienia związane z prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi zgodnie z Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą. Uczniowie zapoznają się ze sposobem wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej. Wyspecjalizowane grono pedagogiczne zadba o praktyczne zajęcia z prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej. Uczniowie zapoznają się także ze skutecznymi sposobami prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

Absolwent po ukończeniu szkoły może monitorować stan roju pszczół, zbierać miód gromadzony w ulach, zdobywać certyfikaty pszczelarskiej produkcji ekologicznej. Uczniowie zdobędą niezbędną wiedzę jak zamienić amatorskie pasieki w profesjonalne gospodarstwo pasieczne.

Branżowa Szkoła I Stopnia

-Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Zajęcia praktyczne na nowoczesnym sprzęcie
Prawo jazy kat. B i T bezpłatnie
Projekty edukacyjne
Współpraca z Muzeum Rolnictwa w Szreniawie

-Rolnik

Nowatorskie technologie w rolnictwie
Nowoczesna pracownia do nauk przyrodniczych
Prawo jazdy kat. T bezpłatnie !
Ochrona środowiska
Kursy: obsługa i eksploatacja sieczkarni, kombajnu, wózka widłowego
Język obcy zawodowy
Praktyczna nauka zawodu w gospodarstwie szkolnym
Eksploatacja i konserwacja pojazdów i maszyn rolniczych

Szczegóły dotyczące naboru TUTAJ

Ogłoszenia
Zielony Ogród