Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych to jedna z największych placówek oświatowych w powiecie ostrowskim. Charakteryzuje się wysokim poziomem kształcenia, systematycznie zasila rynek wysokiej klasy fachowcami. W szkole, w trybie dziennym i zaocznym kształci się około 700 uczniów i słuchaczy.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Nauka zorganizowana jest w technikum oraz branżowej szkole I i II stopnia. W technikum w roku szkolnym 2022/2023 placówka proponuje naukę w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik geodeta, technik transportu kolejowego. W branżowej szkole I stopnia: cieśla, dekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, stolarz, tapicer i mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej. W branżowej szkole II stopnia: technik budownictwa, technik inżynierii sanitarnej, technik robót wykończeniowych w budownictwie i technik technologii drewna.

Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców, szkoła pomaga w znalezieniu praktyki. Absolwent technikum otrzymuje gruntowne wykształcenie ogólne i zawodowe, świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo dojrzałości oraz dyplom technika. Może kształcić się dalej na studiach wyższych w szczególności politechnicznych lub w szkołach policealnych, może ubiegać się o „uprawnienia do kierowania robotami” w odpowiednich specjalnościach. Szkoła posiada dobrze wyposażone i odnowione pracownie oraz sale lekcyjne. Są to między innymi: pracownie informatyczne posiadające oprogramowanie do nauki wybranego zwodu np. Auto-CAD, Norma PRO, pracownię geodezyjną, pracownie budownictwa ogólnego oraz pracownie zajęć praktycznych, pracownie elektryczną. Są one sukcesywnie doposażane i unowocześniane.

W celu uatrakcyjnienia zajęć szkolnych nowatorską formą zajęć edukacyjnych stały się warsztaty szkoleniowe, które odbywają się we współpracy między innymi z Urzędem Miasta- Referatem Architektury i Urbanistyki, Urzędem Dozoru Technicznego, Salonem oraz firmą budowlaną Cekol i Vespo. Uczniowie szkoły swoją wiedzę i umiejętności mogą poszerzać i utrwalać na licznych wycieczkach przedmiotowych do zakładu produkcyjnych, na Targach Budownictwa Budma, Instalacyjnych oraz Targach „Gardenia”, na „Gis day” organizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Uczniowie kierunków: architektura krajobrazu, budownictwo i geodezja, kierunków kolejowych biorą udział w praktykach zagranicznych w Niemczech i Anglii.

Szkoła organizuje i przeprowadza egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, w których możemy pochwalić się wysoką zdawalnością.

Również zdawalność egzaminów maturalnych jest wyższa niż dla techników w skali okręgu OKE Poznań. Szkoła prężnie współpracuje z pracodawcami, z Wielkopolską Izbą Inżynierów Budownictwa, z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, PKP CARGOTABOR, Cechem Rzemiosł Różnych. Uczniowie kierunków kolejowych są objęci systemem stypendialnym, mają zagwarantowaną pracę, a ponadto mogą liczyć na dalszą pomoc finansową ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w przypadku kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje budowlane, geodezyjne, projektowania architektonicznego na zajęciach pozalekcyjnych, a także pasje sportowe: siłownia, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy. W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Z jego inicjatywy odbywa się wiele ciekawych imprez. Są to między innymi: „Pasowanie uczniów klas pierwszych”, „Andrzejki”- dzień wróżb, „Mikołajki”, „Poczta Walentynkowa” i inne. Również z inicjatywy uczniów i dzięki ich zaangażowaniu w wykonanie,  powstała „Uczniowska dziupla”- miejsce gdzie uczniowie mogą spędzać swój wolny czas.

Szkoła notuje znaczące wyniki w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz Olimpiadzie „Dzieje i losy oręża polskiego”. Młodzież naszej placówki osiąga również sukcesy w turniejach i konkursach, takich jak: Turniej Wiedzy Budowlanej „Złota Kielnia”, Powiatowy Konkurs Geograficzny, Konkurs Stolarski, konkursach z zakresu ochrony pracy oraz BHP i wielu innych. Uczniowie zdobywają tytuły laureatów oraz finalistów tych konkursów i olimpiad. Osiągnięciami mogą pochwalić się również szkolni sportowcy, szczególnie drużyna piłki nożnej i piłki siatkowej.

Ogłoszenia
Zielony Ogród