Już tylko kilka dni pozostało do uruchomienia na terenie Ostrzeszowa strefy płatnego parkowania. Ogólne założenia jej funkcjonowania są już co prawda znane, ale jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach. W związku z tym publikujemy zestaw pytań i odpowiedzi, które z pewnością pomogą oswoić się z nową sytuacją i uniknąć błędów, które mogą słono kosztować.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Gdzie będzie zlokalizowane biuro SPP i MBPP i w jakich godzinach będzie czynne?

Biuro Obsługi SPP i MBPP będzie miało swoją siedzibę przy ul. Sportowej nr 2A w Ostrzeszowie. Biuro będzie czynne w godzinach funkcjonowania SPP: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Tel.  601244453, e- mail: sppostrzeszow@zgm-ostrzeszow.pl.

Kiedy należy uiścić opłaty za postój na obszarze SPP i MBPP?

Za postój pojazdów na obszarze SPP pobiera się opłaty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Za postój pojazdów na obszarze MBPP pobiera się opłaty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.:00 do 17:00 oraz w soboty (z wyłączeniem sobót ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 13:00.

Jakie obowiązują opłaty za postój na obszarze SPP i MBPP?

Na obszarze SPP obowiązują następujące opłaty:

bilet parkingowy:

opłata minimalna – 1,00 zł za 30 min

za pierwszą godzinę – 2,00 zł

za drugą godzinę – 2,40 zł

za trzecią godzinę – 2,80 zł

za czwartą i każdą następną godzinę – 2,00 zł

identyfikator mieszkańca:

dla pierwszego samochodu za 3 miesiące – 30 zł lub za rok – 100 zł

dla drugiego i trzeciego samochodu za 3 miesiące – 90 zł lub za rok – 300 zł

karta abonamentowa (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, których lokal lub siedziba znajduje się na obszarze SPP):

dla pierwszego samochodu: za 1 miesiąc – 100 zł, za 3 miesiące – 250 zł, za rok – 1000 zł,

dla drugiego i trzeciego samochodu: za 1 miesiąc – 300 zł, za 3 miesiące – 750 zł, za rok – 3000 zł,

na okres od 1 do 25 dni – 12,00 zł/dzień

koperta komercyjna:  za 3 miesiące – 700 zł, za rok – 2500 zł.

Na obszarze MBPP obowiązują następujące opłaty:

bilet parkingowy:

opłata minimalna – 0,50 zł za 30 min.

za każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju – 1,00 zł

koperta komercyjna: za 3 miesiące – 500 zł, za rok – 1500 zł.

W jaki sposób można opłacić postój na obszarze SPP i MBPP?

Opłatę za postój pojazdów można uiszczać poprzez:

zakup biletu parkingowego w parkomacie (przyjmuje monety: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł), przy czym parkomat nie wydaje reszty, a nadwyżka przeliczana jest na dodatkowy czas postoju, zakup biletu parkingowego w parkomacie przy użyciu karty płatniczej, opłacenie czasu postoju przy użyciu aplikacji mobilnej, wykupienie w Biurze Obsługi: identyfikatora mieszkańca, karty abonamentowej, koperty komercyjnej.

Kto może nabyć identyfikator mieszkańca?

Identyfikator mieszkańca może nabyć osoba fizyczna spełniająca łącznie dwa warunki: rozliczająca podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Miasta i Gminy Ostrzeszów, zamieszkała na terenie miasta Ostrzeszowa, o ile miejsce zamieszkania znajduje się w nieruchomości położonej na obszarze SPP.Osoba może wykupić identyfikator mieszkańca po przedstawieniu do wglądu w Biurze Obsługi następujących dokumentów: dokumentu potwierdzającego tożsamość,uprawnienia do dysponowania pojazdem wynikające z bycia jego właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem, dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze SPP,dokumentu potwierdzającego rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta i Gminy Ostrzeszów. Ponadto podkreśla się, iż osoby zamieszkujące pod tym samym adresem, w nieruchomości znajdującej się na obszarze SPP, są uprawnione do wykupienia jednego identyfikatora mieszkańca na preferencyjnych warunkach. Osobom zamieszkującym pod tym samym adresem, w nieruchomości znajdującej się na obszarze SPP, mogą być wydane maksymalnie trzy identyfikatory mieszkańca na trzy pojazdy.

Kto i w jaki sposób może nabyć kartę abonamentową?

Kartę abonamentową może wykupić: osoba prowadząca działalność gospodarczą lub reprezentująca podmiot prowadzący taką działalność, której lokal (siedziba) prowadzenia tej działalności znajduje się na obszarze SPP lub podmiot wykonujący na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie usługi na rzecz mieszkańców (kartę wydaje się na okres od 1 do 25 dni roboczych, w których obowiązują opłaty za postój), z zastrzeżeniem, że karta abonamentowa na preferencyjnych warunkach przysługuje na jeden pojazd.Na jeden adres prowadzonej w SPP działalności gospodarczej można wydać maksymalnie trzy karty abonamentowe. Kartę abonamentową można otrzymać po złożeniu w Biurze Obsługi wniosku, a także przedłożeniu do wglądu dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, o których mowa wyżej.

W jakich miejscach na obszarze SPP i MBPP może parkować posiadacz identyfikatora mieszkańca lub karty abonamentowej?

Wykupienie identyfikatora mieszkańca lub karty abonamentowej upoważnia do postoju pojazdu na wyznaczonym obszarze SPP (maksymalnie trzy ulice znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania lub lokalu (siedziby) prowadzenia działalności gospodarczej usytuowanego na obszarze SPP). Wskazanie ulic następuje w momencie składania wniosku o wydanie identyfikatora mieszkańca lub karty abonamentowej w Biurze Obsługi. Karta abonamentowa wydana dla podmiotu wykonującego na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie usługi na rzecz mieszkańców upoważnia do postoju pojazdu na całym obszarze SPP. Ponadto należy zauważyć, iż posiadacz identyfikatora mieszkańca, karty abonamentowej lub karty pojazdu elektrycznego może parkować na całym obszarze MBPP bez wnoszenia opłaty jednorazowej.

W jakich miejscach na obszarze SPP i MBPP może parkować osoba niepełnosprawna bez wnoszenia opłaty za postój?

Stawka zerowa jest przewidziana dla pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, wyłącznie na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” z dodatkową tabliczką T-29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej.

W jaki sposób można uzyskać prawo do korzystania z koperty komercyjnej?

Prawo do korzystania z koperty komercyjnej (zastrzeżone stanowisko postojowe wyznaczone w celu korzystania z niego na prawach wyłączności przez osobę, która poniosła z tego tytułu opłatę) przysługuje po zawarciu umowy określającej czas i warunki jej eksploatacji oraz po uiszczeniu wymaganej opłaty. Należy dodać, iż liczba kopert komercyjnych jest limitowana i nie może przekroczyć 10% miejsc postojowych w SPP oraz 10% miejsc postojowych w MBPP, a koszty związane z utworzeniem koperty komercyjnej oraz z jej likwidacją i przywróceniem terenu do jego stanu pierwotnego ponosi użytkownik koperty.

W jakich przypadkach i w jakiej wysokości będą pobierane opłaty dodatkowe na obszarze SPP i MBPP?

Opłata dodatkowa na obszarze SPP i MBPP jest pobierana w przypadkach:

przekroczenia opłaconego czasu postoju i opłacenia:

– danego dnia 20,00 zł,

– w terminie 6 kolejnych dni po dniu wystawienia raportu-wezwania 25,00 zł;

– niedokonania opłaty za postój i uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 6 kolejnych dni po dniu wystawienia wezwania wysokość opłaty dodatkowej wynosi 35,00 zł;

– niedokonania opłaty za postój i nieuiszczenia opłaty dodatkowej po upływie 6 kolejnych dni po dniu wystawienia wezwania opłata wynosi: 50,00 zł.

Jak można uiścić opłatę dodatkową?

Opłatę dodatkową można wpłacić w parkomacie, Biurze Obsługi  lub na rachunek bankowy podany na wezwaniu-raporcie.

Czy należy zapłacić za postój, jeżeli parkomat nie działa?

Tak. W przypadku awarii parkomatu opłatę za postój należy wnieść w najbliższym, czynnym urządzeniu.

Co należy zrobić, gdy parkomat nie wydał biletu po dokonaniu płatności?

Jeśli parkomat nie wydrukuje biletu lub w inny sposób działanie urządzenia będzie niepoprawne, należy dokonać zgłoszenia na numer telefonu umieszczony na parkomacie.

Strefa Płatnego Parkowania w Ostrzeszowie (SPP) obejmuje następujące ulice lub odcinki ulic:
1) od 1 lutego 2022 r.: Adama Mickiewicza, Chmielna, Farna, Garncarska, gen. Władysława Sikorskiego (na odcinku ul. Sportowa – Rynek),Henryka Sienkiewicza, Kaliska, Kolejowa (na odcinku Rynek – ul. Łąkowa), Krótka, Łaziebna (na odcinku wzdłuż Placu Stawek), Marii Kurzawskiej „Anki”, Piekary, Poprzeczna, Powstańców Wielkopolskich (na odcinku ul. Krótka – Rynek), Rynek, Sienna, Strumykowa, św. Maksymiliana Marii Kolbego, Świętego Mikołaja (na odcinku ul. Kolejowa – ul. Łąkowa), Targowa, Wąska, Zamkowa (na odcinku ul. Walerego Gorgolewskiego – ul. Kaliska),
2) od 1 października 2022 r.: 21 Stycznia (na odcinku ul. Piastowska – ul. Zamkowa), Aleje Wolności (na odcinku ul. Ignacego Daszyńskiego – ks. Zdzisława Sobierajskiego), Zamkowa (na odcinku ul. 21 Stycznia – ul. Walerego Gorgolewskiego) oraz Piastowską (na odcinku ul. 21 Stycznia – ul. Walerego Gorgolewskiego).
Miejskimi Buforowymi Parkingami Płatnymi w Ostrzeszowie są:
1) od 1 lutego 2022 r.: plac przy ul. Kaliskiej, plac przy kinie „Piast”, plac Antoniego Władysława Wodniakowskiego, plac – łącznik ulic: Piastowska – Aleja Wolności, plac Kazimierza Wielkiego, plac Stawek, plac przy ul. Piekary,
2) od 1 października 2022 r. – plac przy ul. ks. Zdzisława Sobierajskiego.

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Buforowych Parkingów Płatnych

ul. Sportowa 2a, 63-500 Ostrzeszów

tel. 601244453

e-mail: sppostrzeszow@zgm-ostrzeszow.pl

Ogłoszenia