Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 2020r. została przyznana Miastu i Gminie Ostrzeszów na rok 2020 kwota 75.000,00 złotych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych ( biologia, geografia, chemia i fizyka) w klasach V-VIII. Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata, począwszy od 2018r. W roku 2020 na realizację w/w zadania dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa w Rogaszycach. W ramach wyposażenia zamówiono m.in. następujące pomoce naukowe:

Geografia: mapy administracyjne i fizyczne Polski , Europy i świata, atlasy, globusy, multimedialny układ słoneczny, kompasy, zestawy skał i minerałów itp.

Biologia: plansze dydaktyczne, modele komórek roślinnych i zwierzęcych, modele budowy człowieka, mikroskopy itp.;

Fizyka: modułowe pracownie przyrodnicze- powietrze, laboratorium elektromagnes, plansze dydaktyczne, maszyna elektrostatyczna, woltomierz, zestawy elektroniczne, modele maszyn, zestawy optyczne itp.;

Chemia: modułowe pracownie przyrodnicze – energia, zestawy do chemii organicznej i nieorganicznej, plansze dydaktyczne, sprzęt laboratoryjny itp.

Zakupione pomoce naukowe pozwolą na wyposażenie klasopracowni przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Rogaszycach. Realizacja w/w programu odbędzie się do 31 grudnia 2020r.

Ogłoszenia
J3M