Dyrektorom szkół, których kadencja kończy się w tym roku szkolnym, samorząd może przedłużyć powierzenie stanowiska – zakładają wprowadzone przepisy. Z możliwości tej skorzystał Zarząd Powiatu przedłużając kadencję dotychczasowym dyrektorom – Zespołu Szkół nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Na takie rozwiązanie zezwala rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Przedłużenie nastąpiło po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych.

Akty powierzenia stanowisk Dariuszowi Grzesikowi i Michałowi Błochowi wręczono 24 sierpnia w gabinecie starosty Lecha Janickiego.
Dyrektorzy będą pełnić swoje funkcje przez kolejnych 5 lat, czyli do 31 sierpnia 2026 roku.
Kadencja trzeciego z dyrektorów (Zespołu Szkół nr 2 Ziemisława Szmaja) upływa w 2022 roku.

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski