Skarb Państwa zapłaci za opieszałość ostrzeszowskiego sądu

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

O pomoc materialną mogą się ubiegać uczniowie, słuchacze i studenci, którzy uczą się lub studiują w trybie dziennym, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej a jednocześnie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Średni dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 650 zł netto, z wyjątkiem osób samotnie wychowujących dzieci, kwota ta nie może być wyższa niż 740 zł netto. Wyżej wymieniona kwota musi być zgodna z zaświadczeniem o dochodach rodziny za poprzedni rok kalendarzowy.
Wnioski o stypendium dla uczniów zameldowanych na stałe na terenie powiatu ostrzeszowskiego są dostępne w szkołach ponadgimnazjalnych, natomiast dla studentów w Wydziale Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. Uczniowie pobierający naukę w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostrzeszowskiego, ale zameldowani na stałe w innym powiecie, składają wnioski o stypendium we właściwym dla swojego miejsca zameldowania starostwie powiatowym.
Szczegółowe kryteria udzielania stypendiów zostały określone w regulaminie.

Ostateczny termin składania wniosków dla uczniów (w szkołach) upływa 25 września, a dla studentów (w wydziale oświaty) 20 października. Wszelkich informacji udziela Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie pod nr tel. 62 732 00 75.

Ogłoszenia
J3M