18 listopada odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji branżowych rady powiatu. Komisje omówiły projekt przyszłorocznego budżetu powiatu, który przedstawiła skarbniczka powiatu Urszula Mikołajczyk-Machoł. Projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie; ostatecznie budżet na 2021 rok zostanie uchwalony na sesji Rady Powiatu w grudniu.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Projekt budżetu zakłada łączną kwotę dochodów w wysokości 80.884.056 zł, a wydatków w wysokości 81.648.438 zł. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz nadwyżką z lat ubiegłych.
Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody na rok 2022 są niewystarczające, dlatego powiat będzie czynił starania w celu pozyskania brakujących środków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań,  w ramach programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej , a także z innych źródeł zewnętrznych.

www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M