W dniu 24 września 2020 r. przed Sądem Rejonowym w Kępnie Sądem Pracy odbyła się rozprawa z powództwa p. Justyny Krawczyńskiej przeciwko Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Powódka domagała się przywrócenia na stanowisko dyrektora szkoły, 27.665 zł odszkodowania oraz zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3.600 zł. Już na pierwszej rozprawie sąd nakłaniał obie strony do zawarcia ugody sądowej. Po negocjacjach Powódka wycofała roszczenie przywrócenia na stanowisko dyrektora szkoły, a koszty zastępstwa procesowego zostały wzajemnie zniesione. Wobec faktu, iż zgodnie z prawem przy odwołaniu osoby z funkcji dyrektora nie ma możliwości wypłacenia 3-miesięcznej odprawy, dyrektor szkoły wyraził zgodę na to, aby w ugodzie zawarto kwotę odszkodowania dla p. Krawczyńskiej w kwocie niższej od pierwotnie żądanej 27.665 zł, a mianowicie 20 tysięcy złotych.

Ugoda sądowa jest sposobem zakończenia sporu, gdzie strony poprzez wzajemne ustępstwa dochodzą do wspólnego porozumienia, w sytuacji gdy wynik sprawy dla żadnej ze stron nie jest pewny, ani przesądzony. Strony ustaliły, że odszkodowanie w całości wyczerpuje roszczenia Powódki.

Zawarta ugoda sądowa kończy sprawę związaną z odwołaniem ze stanowiska dyrektora p. Justyny Krawczyńskiej z całą pewnością pozwoli na zamknięcie tego tematu, który niepotrzebnie absorbował uwagę kadry nauczycielskiej szkoły czy rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Jednocześnie pragnę zauważyć, że zarządzenie odwołujące ze stanowiska p. Justynę Krawczyńską nie zostało uchylone przez organy nadzoru, a odwołana nie wniosła skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na podjęcie zarządzenia, uznając je zatem za zasadne.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

Patryk Jędrowiak

Ogłoszenia
Plus