Ogłoszenia
Instal Grunt

15 marca ruszyć mają konsultacje w sprawie utworzenia w Ostrzeszowie strefy płatnego parkowania. Mieszkańcy czas na zgłaszanie swoich uwag za pośrednictwem internetu, poczty czy też składając je osobiście w urzędzie będą mieli do 9 kwietnia.

Jak informuje Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ankieta w formie elektronicznej zostanie udostępniona na stronie www.ostrzeszow.pl już 15 marca. Tego samego dnia będzie można ją pobrać i złożyć w późniejszym terminie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (na parterze) lub przesłać listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul.Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów.

W trakcie trwania konsultacji w Urzędzie (pok. nr 002 na parterze) utworzony zostanie specjalny punkt konsultacyjny, w którym będzie można zapoznać się z podjętymi przez radnych uchwałami, a także uzyskać dodatkowe informacje czy wyjaśnienia.

W formularzu ankietowym każdy z mieszkańców będzie miał możliwość wypowiedzenia się – w formie pytań otwartych – na temat poszczególnych zapisów uchwał. Pojawią się również pytania zamknięte dot. wyboru jednego z zaproponowanych wariantów. Nie trzeba przy tym odpowiadać na wszystkie poruszane zagadnienia – brak odpowiedzi na któreś z pytań nie spowoduje, że ankieta będzie „nieważna”. – Ankietę należy jednak podpisać i podać adres zamieszkania, co pozwoli analizującym ankiety na stwierdzenie czy wypowiadająca się osoba jest mieszkańcem gminy. Każdy mieszkaniec może wypowiedzieć się poprzez wypełnienie ankiety tylko jeden raz. Po sporządzeniu sprawozdania z konsultacji ankiety zostaną zniszczone, a zamieszczone w sprawozdaniu uwagi mieszkańców będą zanonimizowane – wyjaśnia sekretarz Wojciech Bąk.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów określone zostały uchwałą Rady Miejskiej Ostrzeszów nr XIX/149/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.

Przypomnijmy tylko, że brak szerszych konsultacji społecznych w tej jakże istotnej sprawie był tym, za co radni krytykowali burmistrza już miesiąc temu, kiedy podejmowano uchwałę wyrażającą poparcie dla zamiaru utworzenia strefy. Wniosek powrócił i uzyskał aprobatę na sesji odbywającej się 25 lutego za sprawą Andrzeja Manikowskiego i Antoniego Marchińskiego. RED

Ogłoszenia
Plus