W Ostrzeszowie dobiegł końca cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych dzielnicach. W ich trakcie wysłuchano sprawozdań ustępujących władz statutowych i dokonano wyboru nowych. Będzie to pierwsza kadencja po wprowadzeniu nowego podziału miasta i zmniejszeniu liczby dzielnic z sześciu do czterech.

Ogłoszenia
Wawrzyniak

Nowo wybranych przewodniczących poprosiliśmy o udział w krótkiej ankiecie, składającej się z następujących pytań.

1) Czy aktualny podział miasta uważa Pan za optymalny i korzystny z punktu widzenia aktualnego funkcjonowania i dalszego rozwoju dzielnicy, której jest Pan przewodniczącym?

2) Jakie są obecnie mocne i słabe strony dzielnicy?

3) Jakie priorytety i zadania stawia Pan przed sobą i całym składem władz dzielnicy na rozpoczynającą się kadencję? Jak zamierza Pan doprowadzić do ich realizacji?

W pierwszej kolejności publikujemy odpowiedzi dzielnicy nr 1 i 2:

Roman Raczyński – przewodniczący Dzielnicy nr 1

UMiG

1) Aktualny podział miasta uważam za optymalny i korzystny dla rozwoju naszej Dzielnicy Nr 1 (decyzją Rady Dzielnicy Nr 6 w 2021 r. uzyskano akceptację do połączenia z Dzielnicą Nr 1)

2) Obecna Rada dołoży wszelkich starań do rozwoju naszej Dzielnicy

3) Wykonanie remontów i inwestycji – ul. Wodna, Różana, Kamienna oraz rozpoczęcie remontów w centrum miasta – Rynek oraz okoliczne ulice.  Ostateczna decyzja będzie po zebraniu Rady.

Zbigniew Tomczyk – przewodniczący Dzielnicy nr 2

UMiG

1. Obszar Dzielnicy nr 2 jest optymalny dla jej funkcjonowania. W dokonanym ostatnio podziale miasta jej granice nie zostały zmienione.

2. Zdecydowanym atutem dzielnicy jest to, że mieszkańcy mają praktycznie w zasięgu ręki dostęp do wielu instytucji: szkoły, urzędy, przychodnie zdrowia, biblioteka, kino, markety i inne.

Do słabych stron należy zaliczyć problemy z miejscami parkingowymi na Osiedlu Zamkowym i przyległych ulicach.

3. Na pierwszym posiedzeniu Rady Dzielnicy poproszę, żeby wspólnie wyznaczyć cele i priorytety do realizacji. Będę proponował także, aby powielać wnioski, które nie zostały zrealizowane w poprzedniej kadencji np. :

– likwidację komina i zagospodarowanie ternu po byłej kotłowni na Osiedlu Zamkowym,

– dopuszczenie do ruchu rowerowego na chodników przy ul. Zamkowej i Piastowskiej,

– dopuszczenie do ruchu ulicy Wiosny Ludów,

– zagospodarowanie i dbanie o estetyczny wygląd terenu po byłym cmentarzu żydowskim,

Zgodnie ze statutem zadania te będą realizowane przez: zwracanie się do organów gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów z inicjatywą podjęcia przez te organy, jednostki i podmioty określonych działań leżących w ich kompetencjach, a dotyczących zadań dzielnicy. Warto pamiętać, że dzielnice to jednostki pomocnicze miasta i gminy, dlatego należy kontynuować dobrą współpracę z władzami miasta gminy na rzecz naszej małej ojczyzny.

 

Ogłoszenia
Soft-DC KOMPUTERY