Na sesji podsumowującej 2022 rok mikstaccy rajcy jednomyślnie udzielili wotum zaufania i absolutorium Henrykowi Zielińskiemu, burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat. Jak mówił radny Damian Tokarek, w analizie wykonania ubiegłorocznego budżetu warto podkreślić znaczący wzrost wydatków inwestycyjnych i niskie zadłużenie gminy. Rada Miejska w Mikstacie postanowiła także partycypować w zakupie nowego aparatu rentgenowskiego dla szpitala powiatowego w Ostrzeszowie.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Tradycyjnie gros dyskusji, analiz, pytań, sporów, kontrargumentów pojawia się podczas obrad komisji merytorycznych Rady Miejskiej w Mikstacie, natomiast sesje są zazwyczaj owocem wcześniej wypracowanego konsensusu i dopełnieniem formalności (przegłosowanie uchwał). Nie inaczej  było we wtorek, 20 czerwca 2023 r. podczas sesji absolutoryjnej, czyli najważniejszego obok uchwalenia nowego budżetu aktu stanowienia prawa lokalnego dla Miasta i Gminy Mikstat. Dlatego radni szybko i jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawie udzielenia wotum  zaufania oraz absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat za 2022 rok, co było efektem pozytywnej oceny sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z wykonania budżetu miasta i gminy za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok, a także przedstawionej przez Teresę Michalak, skarbnik MiG Mikstat, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Formalnie wniosek o udzielenie absolutorium przygotowała Komisja Rewizyjna, a przedstawił go jej przewodniczący – radny Damian Tokarek, który po głosowaniu wręczył Teresie Michalak bukiet kwiatów w podziękowaniu za zachowaną w 2022 r. dyscyplinę budżetową.

Na czerwcowej sesji radni przyjęli także uchwały: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrzeszowskiego (dofinansowanie przewozów oraz zakupu nowoczesnego  aparatu rtg dla szpitala powiatowego), określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mikstat w 2023 r., zmian budżetu Miasta i Gminy na 2023 r., przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Mikstat” oraz sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi za 2022 r.”

W ramach wolnych głosów i wniosków na pytanie radnego Dominika Skrzypczaka o przebieg realizowanych w tym roku inwestycji komunalnych Tomasz Maciejewski odpowiedział, że największe zadania inwestycyjne, czyli modernizacja infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociąg, nawierzchnie i chodniki na ulicach: Ogrodowej, Odolanowskiej i Skrytej oraz termomodernizacja budynków publicznych) prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Natomiast odpowiadając radnemu Tomaszowi Skoczylasowi, który domagał się wykoszenia rowów i poboczy dróg gminnych, szef „gminnej komunalki” wyjaśnił, że ze względu na sytuację budżetową, będzie to wykonane po przekazaniu gminom dodatkowych środków z budżetu państwa. PK

Ogłoszenia
J3M