Bez głosu sprzeciwu Rada Powiatu udzieliła Staroście i Zarządowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2023 roku. Choć głosowania dotyczyły osób aktualnie zajmujących te stanowiska, to de facto ocenę wystawiano ich poprzednikom, sprawującym władzę w minionej już kadencji samorządu.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Jak wynika ze sprawozdania przedstawionego przez skarbnik powiatu Urszulę Mikołajczyk- Machoł, dochody wykonane zostały w kwocie ponad 138.000.000 zł, co stanowi blisko 101,5% planu. Wydatki wyniosły natomiast na koniec roku niespełna 139.000.000 zł, co stanowi 97,5% planu. Na inwestycje wydano blisko 38.000.000 zł. To ponad 27% budżetu.

– Znaczny udział w strukturze wydatków majątkowych mają środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych, tj. z Funduszu „Polski Ład” oraz z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, między innymi Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – podkreśliła skarbnik.

Zdecydowaną większość, bo ponad 27.000.000 zł pochłonęła modernizacja dróg i chodników.

Członek Zarządu Powiatu Paweł Galbierczyk dziękował poprzedniej Radzie Powiatu za bliską współpracę z poszczególnymi samorządami gminnymi w zakresie współfinansowania wielu przedsięwzięć.

Jak prześledzimy wydatki majątkowe to gros z nich, przynajmniej jeśli chodzi o sferę drogownictwa, powstało przy partycypacji gmin, a to dobrze wpływa na nasze wskaźniki budżetowe zauważył. – Wydatki majątkowe poczynione w drogownictwie będą zmniejszać później wydatki bieżące na utrzymanie dróg. Mniejsze będą również koszty zawarcia polisy ubezpieczeniowej, mniejsza będzie szkodowość nas jako powiatu. Musimy więc pracować nad dalszymi inwestycjami, również w partycypacji z gminami.

Głos zabrał także Lech Janicki, w poprzedniej kadencji starosta, a obecnie wicestarosta.

Jako samorządowcy musimy sobie zdać sprawę, że to był istny boom inwestycyjny, modernizacyjny i remontowy, który wynikał z bardzo proinwestycyjnej polityki państwa– stwierdził.  Ja bym nie wchodził w szczegóły i dyskutował czy było nas na to stać czy nie. Niemniej jednak dostaliśmy takie pieniądze, jakich nie dostaliśmy w poprzednich 25 latach. To jest obiektywne stwierdzenie. Za te pieniądze udało się bardzo wiele rzeczy zrobić (…) W tej chwili, w tym roku jedziemy jeszcze rozpędem ze środkami, które uzyskaliśmy poprzez konkursy w roku poprzednim. Oby tych pieniędzy było również jak najwięcej w kolejnych naborach. Taki nabór, jeśli chodzi o infrastrukturę, szykuje się w lipcu.

Zdaniem starosty skala przeprowadzonych w zeszłym roku inwestycji nie ma precedensu w dotychczasowej historii powiatu.

Musimy pamiętać, że rok 2023 był rokiem, w którym się bardzo dużo działo – dodał. –Obyśmy byli w stanie kontynuować taki kurs, przy założeniu jednak, że pieniądze do dołożenie będą rzędu pięciu, dziesięciu, maksymalnie piętnastu procent.

Kontynuując temat, radny Tomasz Skoczylas zwrócił uwagę na rolę poseł Katarzyny Sójki, którą określił mianem ambasadora.

– Nie zgodzę się z panem starostą, to był taki ostatni budżet, bo mamy teraz w rządzie następnego ambasadora, pana posła Andrzeja Grzyba – zaznaczył. – Proszę Zarząd i pana Starostę, aby pomógł, bo jest potężny strumień środków z KPO, sześćset miliardów. Myślę, że większość będzie na powiat i gminy. Tylko, żeby ktoś pomógł przygotować te wnioski i myślę, że tym rozpędem pojedziemy dalej.

L. Janicki studził nieco optymizm radnego Skoczylasa, przypominając, że pieniądze z KPO przeznaczone są na inne obszary.

– Nie ma tam infrastruktury. Jest tam służba zdrowia, ale nie w takiej skali jak obecnie– powiedział. – Ja absolutnie nie kwestionuję życzliwości pani poseł, która pomogła nam pozyskać bardzo duże pieniądze, natomiast nie ma w tej chwili merytorycznych podstaw, aby sądzić, że obecnie będzie w stanie ktoś nam w takiej skali pomóc, bo dostępnych źródeł i środków na ten moment po prostu nie ma. Nie ma i raczej nie będzie. Żal, że infrastruktura nie ma szans na kontynuację tego, co było w ubiegłym roku i jeszcze w poprzednim.

Czy ta opinia rzeczywiście przełoży się na rzeczywistość? Kolejne miesiące tego roku przyniosą odpowiedź na to pytanie.

fot. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M