Burmistrz Ostrzeszowa nie otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2023 roku. Co ciekawe w głosowaniu nikt z radnych nie był przeciw. Wystarczyło jednak, że dziewięciu wstrzymało się od głosu, aby uzyskanie wymaganej w tym przypadku, bezwzględnej większości stało się niemożliwe. Zabrakło jednego głosu. Patrykowi Jędrowiakowi nie udzielono także wotum zaufania.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Jako że z taką sytuacją mamy do czynienia po raz pierwszy, nie rodzi ona poważniejszych konsekwencji. Zgodnie z obowiązującym prawem, dopiero jeśli sytuacja powtarza się w dwóch kolejnych latach, wówczas radni będą mogli podjąć inicjatywę zmierzającą do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza. Biorąc pod uwagę aktualny skład Rady Miejskiej w Ostrzeszowie, w której większość ma opozycja, trudno taką opcję wykluczyć, co z pewnością powinno dać burmistrzowi do myślenia. Otwarte pozostaje oczywiście pytanie, czy sposób zrealizowania budżetu oraz ogólny stan gminy dawały podstawy, by absolutorium i wotum zaufania nie zostały udzielone. W trakcie posiedzenia nie padły bowiem żadne zastrzeżenia i zarzuty. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie ponad 139.249.000 zł, a wydatki w kwocie ponad 147.138.300 zł. Tym samym deficyt przekroczył 7.889.220 zł. Zadłużenie gminy na koniec minionego roku wynosiło 8.707.000 zł.

Miniony rok to przede wszystkim rok rekordowych nakładów inwestycyjnych w Mieście i Gminie Ostrzeszów – podkreślał P. Jędrowiak. – 27 milionów złotych zainwestowanych zarówno w miasto, jak i w sołectwa stanowi największe w ostatnich latach proporcjonalnie wydatki w stosunku do całości budżetu miasta i gminy Ostrzeszów (…) Zwyczajowo przyjmuje się, że procent wydatków majątkowych w stosunku do wydatków bieżących budżetu wynosić będzie około 10%. Wtedy mówi się, że jest to dobry inwestycyjnie budżet. I tak było w pierwszych latach minionej kadencji. Natomiast omawiany rok 2023 to ponad 18% tego wskaźnika, co pokazuje, jak intensywny był to rok pod względem inwestycyjnym, jak również dobry z punktu widzenia mieszkańców, organizacji i instytucji działających na naszym terenie, bo środki te właśnie tu zostały wydatkowane i poprawiły otaczającą nas rzeczywistość.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zostało pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, Komisję Rewizyjną oraz Komisję Budżetu i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej.

Burmistrz realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi – mówiła przewodnicząca tej ostatniej Wiesława Wysota. Przykładem pozytywnego działania jest ściągalność podatków i opłat komunalnych. Burmistrz wraz z pracownikami, bo o nich też nie można zapomnieć, pracuje sumiennie nad poprawnością wykonania budżetu i dba o dobro naszej małej ojczyzny. Uwagę trzeba zwrócić też na zadłużenie miasta, które jest znikome jak na wielkość budżetu. Cieszy fakt, że kolejny rok zakończony został spłatą zobowiązań, bez zaciągania nowych, przy jednoczesnym nastawieniu na inwestycje, które były rekordowe.

Mimo to, dziewięcioro z dziewiętnaściorga obecnych na sesji radnych (Ryszard Dadaczyński, Maciej Janiszewski, Grzegorz Kosmala, Tomasz Kosmala, Artur Lubiniecki, Kamilla Pacyna, Krystyna Rajska, Arkadiusz Suchanecki i Mariusz Witek) wstrzymało się od głosu w sprawie udzielenia absolutorium. Pozostali (Michał Berezka, Dorota Calik, Beata Calińska, Dariusz Grzesik, Kazimierz Jurkiewicz, Elżbieta Karwacka, Marcin Kokot, Antoni Marchiński, Andrzej Nasiadek i Wiesława Wysota) byli za. W przypadku wotum zaufania, będącego reakcją Rady Miejskiej na treść „Raportu o stanie miasta i gminy w 2023 roku”, 7 było za (Michał Berezka, Dorota Calik, Beata Calińska, Dariusz Grzesik, Elżbieta Karwacka, Marcin Kokot i Wiesława Wysota), 4 przeciw (Ryszard Dadaczyński, Andrzej Nasiadek, Kamilla Pacyna Mariusz Witek), a 8 (Maciej Janiszewski, Kazimierz Jurkiewicz, Grzegorz Kosmala, Tomasz Kosmala, Artur Lubiniecki, Antoni Marchiński, Krystyna Rajska i Arkadiusz Suchanecki) wstrzymało się od głosu. Komentując w mediach społecznościowych takie rozstrzygnięcie, burmistrz Jędrowiak napisał, m.in.: A jaki był powód takiego akurat głosowania w Radzie Miejskiej? Tego nie wiemy, bo nikt głosu w tej sprawie nie zajął. Jestem natomiast pewien, że w minionych wyborach mieszkańcy nie wybierali swoich przedstawicieli po to, aby w najważniejszych głosowaniach wstrzymywali się od głosu bojąc się zająć stanowisko, tylko by byli nastawieni na współpracę dla dobra naszej małej ojczyzny. ŁŚ

www.ostrzeszow.pl

Ogłoszenia
J3M