Rada Miejska w Mikstacie przyjęła budżet na 2024 rok z dochodami w wysokości 46 mln 112 tys. 698 zł i wydatkami na poziomie 48 mln 705 tys. 753 zł. Na inwestycje zaplanowano 13 mln 599 tys. 766 zł (blisko 28 % wydatków).

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Sesja budżetowa odbyła się 20 grudnia br., tradycyjnie w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie. Plan wydatków Miasta i Gminy Mikstat na 2024 r. został przyjęty jednogłośnie, przy czym poprawki wcześniej zgłoszone przez radnych na posiedzeniach komisji zostały wprowadzone do projektu uchwały przez burmistrza Henryka Zielińskiego jako autopoprawki.

Planowany na przyszły rok deficyt w budżecie w wysokości 2 mln 583 tys. 055 zł zostanie sfinansowany pożyczką i kredytem oraz wolnymi środkami.

Na dwie największe inwestycje w 2024 r., czyli budowę stacji uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą oraz kolejny etap modernizacji Stadionu Miejskiego w Mikstacie samorząd mikstacki ma przyznane dotacje w ramach 8. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski  Ład”: odpowiednio 6,5 mln zł i 2 mln zł.

W sumie podczas 52. w tej kadencji sesji Rady Miejskiej w Mikstacie oprócz przyszłorocznego budżetu  uchwalono jeszcze 13 innych aktów prawa lokalnego: 1) w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta i Gminy Mikstat; 2) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028; 3) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028; 4) w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028; 5) w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania; 6) w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w klubie Senior+ w Mikstacie; 7) w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą Klub Senior+ w Mikstacie i włączenia go w strukturę organizacyjną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Mikstacie; 8) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 – 2025; 9) w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest miasto i Gmina Mikstat i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 10) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 11) w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok; 12) w sprawie zmian w uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2023 – 2029; 13) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2024 – 2030. UMiG Mikstat

Ogłoszenia