Ogłoszone zostały wyniki X edycji konkursu „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą” organizowanego w ramach Samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. 7 lipca 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie na realizację projektów. Wsparcie uzyskało 36 zadań na łączną kwotę niespełna 350 tys. zł.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Konkurs „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą” skierowany jest do lokalnych organizacji pozarządowych działających w wielu małych miejscowościach, sołectwach wśród lokalnych społeczności. Organizacje w swoich działania integrują i aktywizują mieszkańców przez realizację rozmaitych przedsięwzięć, czerpiąc z miejscowych tradycji i folkloru. W ramach konkursu organizacje mogły ubiegać się o pozyskanie dofinansowania na realizację niewielkich projektów inwestycyjnych, organizację imprez tematycznych, zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru oraz tradycji społeczności lokalnych, wydania materiałów promujących oraz organizacji warsztatów lub szkoleń. Ważnym aspektem podejmowanej aktywności przez wnioskodawców jest promocja walorów, tradycji oraz dorobku kulturowego danej miejscowości a także poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców.

Konkurs „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą” jest dowodem, że wśród lokalnych społeczności dobrze funkcjonują i prężnie działają małe organizacje pozarządowe dbające o historię, tradycję i dziedzictwo kulturowe. Możliwość pozyskania środków na realizację rozmaitych projektów zachęca lokalne organizacje pozarządowe do kreatywnego aktywizowania mieszkańców oraz ich integracji. Wśród wszystkich zgłoszeń konkursowych dofinansowanie uzyskało 36 projektów, które pokazują pomysłowość wnioskodawców, prezentują lokalny dorobek kulturowy oraz umożliwiają doposażenie miejscowej infrastruktury w niezbędny sprzed do dalszego funkcjonowania. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na ten cel 350 tys. zł, które z pewnością zostaną efektywnie wykorzystane w realizowanych zadaniachmówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski

W ramach X edycji konkursu złożono 80 wniosków, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. Po dokonaniu oceny zgłoszeń wytypowanych zostało 36 projektów do przyznania dofinansowania. Poziom pomocy finansowej w ramach konkursu wynosi maksymalnie 80% projektu, jednak nie więcej niż 10 tys. zł. Pula środków konkursowych wynosząca niespełna 350 tys. zł została w całości wykorzystana przez wnioskodawców.

Dofinansowania otrzymali:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi BobrownikiAmatorskie potyczki miłośników koni w Bobrownikach – Hubertus 2022 (10 tys. zł)

– OSP w Czajkowie – Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez organizację warsztatów muzycznych dla
członków Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie oraz koncert z okazji 100-lecia (9 920 zł)

– OSP w Michałowie – Jesienne Potrawy przyprawione tradycją (10 tys. zł)

– LZS w Siedlikowie – Doposażenie boiska sportowego w Siedlikowie w oświetlenie stadionowe ETAP II (10 tys. zł)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice – Smaki Jesieni na Końcu Świata (10 tys. zł)

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
J3M