Z dniem 1 grudnia 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Maksymilian Ptak powołał na stanowisko swojego zastępcy Annę Mądrą oraz awansował na stanowisko sekretarza Ewę Krzykałę. Ponadto zlikwidował dwa stanowiska kierownicze: kierownika referatu infrastruktury technicznej i ochrony środowiska oraz referatu administracyjno-organizacyjnego. Nadzór nad referatami sprawować będą odpowiednio zastępca burmistrza i sekretarz.

Nowo powołanej wiceburmistrz Annie Mądrej podlegać będzie referat infrastruktury technicznej i ochrony środowiska. Sprawować będzie nadzór nad pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, inwestycjami, zamówieniami publicznymi, drogami, gospodarką przestrzenną, gospodarką gruntami, ochroną środowiska, rolnictwem, gospodarką odpadami oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Do kompetencji Ewy Krzykały należeć będzie nadzorowanie pracy urzędu i hali sportowej. Sekretarz koordynować będzie pracę sekretariatu Burmistrza, biura rady, pomocy materialnej dla uczniów, biura obsługi interesanta, promocji gminy i spraw informatycznych.