Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczy dodatkowe środki na wsparcie gmin i powiatów w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych. Fundusze w wysokości ponad 120 milionów złotych pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 19 sierpnia 2022 roku zarząd województwa ogłosił nabór wniosków, który trwa od 19 września do 3 października 2022 roku.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Już po raz trzeci beneficjenci PROW 2014-2020 mogą skorzystać z możliwości dofinansowania inwestycji drogowych. Dzięki wydłużeniu okresu realizacji PROW 2014-2020 Wielkopolska otrzymała dodatkową alokację środków na ten cel. Do dyspozycji samorządów lokalnych, czyli gmin, powiatów oraz ich związków jest aż 26 milionów euro. Przy obecnym, wysokim kursie europejskiej waluty, wartość pomocy będącej do rozdysponowania wyniesie ponad 120 milionów złotych.

W poprzednich dwóch naborach wniosków wsparcie na realizację projektów drogowych uzyskało 18 powiatów oraz 78 wielkopolskich gmin. Całkowita wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 134 miliony złotych. Dzięki temu w naszym regionie wybudowano lub przebudowano ponad 300 kilometrów dróg. To niezwykle ważne, że w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udało się wygospodarować dodatkową pulę środków na tego typu zadania. Potrzeby zgłaszane przez samorządy lokalne w naszym regionie są bowiem wciąż bardzo duże – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

W ramach ogłoszonego naboru każdy z wnioskodawców będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy. Co istotne, limit środków na beneficjenta został zwiększony z 3 do 5 milionów złotych w okresie realizacji PROW. Dzięki temu nawet ci beneficjenci, którzy maksymalnie wykorzystali dostępny limit w ramach wcześniejszych naborów, będą mieli możliwość sfinansowania nowych inwestycji.

Warunkiem przyznania pomocy jest m.in. spójność operacji z dokumentem strategicznym oraz wydanie decyzji środowiskowej, jeżeli wymóg ten wynika z obowiązujących przepisów prawa. Wnioski oceniane będą pod kątem spełnienia kryteriów wyboru operacji. Kryteria krajowe, które są jednolite dla wszystkich województw, to m.in. wysokość podstawowego dochodu podatkowego na mieszkańca oraz średnia stopy bezrobocia w powiecie, które zestawione zostaną ze średnią dla województwa. Gminy z niższym dochodem lub wyższą stopą bezrobocia uzyskają większą liczbę punktów. Premiowane będą inwestycje realizowane w gminach, w których gęstość zaludnienia jest równa lub wyższa od średniej wojewódzkiej. Dodatkowe punkty zostaną przyznane, kiedy odcinek drogi objęty inwestycją zapewni bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się lub zostanie wybudowany budynek użyteczności publicznej oraz kiedy odcinek drogi będzie łączył się z drogą wyższej kategorii – bezpośrednio lub przez inny odcinek, o ile nastąpi poprawa jego parametrów technicznych. Dodatkowy punkt przyznawany będzie inwestycjom powiązanym z tworzeniem pasywnej infrastruktury szerokopasmowej. Istotne zmiany nastąpiły w zakresie regionalnych kryteriów wyboru operacji, których propozycja brzmienia została skonsultowana w naszym województwie z potencjalnymi beneficjentami pomocy.

Dodatkowe punkty przyznawane będą, jeżeli w wyniku operacji nastąpi zmiana nawierzchni drogi z gruntowej na bitumiczną lub kostkową albo z nawierzchni kostkowej na bitumiczną. Wyżej ocenione będą te inwestycje, których realizacja nastąpi z zastosowaniem rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez budowę lub przebudowę na całym odcinku objętym operacją albo na części tego odcinka takich elementów jak: przejście dla pieszych, przejazd dla rowerzystów, ścieżka rowerowa lub pieszo-rowerowa, chodnik, progi zwalniające, skrzyżowania, poprzeczne przegrody jezdni wymuszające zmniejszenie prędkości pojazdu separatory ruchu, wyspy dzielące, urządzenia mające na celu separację ruchu pieszych i pojazdów, urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów, grubowarstwowe oznakowania poziome, sygnalizatory wibracyjno-akustyczne, punktowe elementy odblaskowe. Szansę uzyskania dofinansowania zwiększy także wybudowanie lub przebudowanie drogi na odcinku 1 km lub dłuższym, a także zawnioskowanie o co najmniej 1 000 000 zł.

Dofinansowane inwestycje muszą zostać ukończone najpóźniej 30 czerwca 2025 roku.

Fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwiają szereg inwestycji infrastrukturalnych. Na zdjęciu włodarze gmin Czajków i Grabów nad Prosną podczas podpisania umów z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim. Źródło: UMWW.

Gmina Kobyla Góra pozyskała fundusze z PROW 2014-2020 na realizację dwóch inwestycji drogowych. Na zdjęciu przebudowana ul. Pułaskiego w Kobylej Górze. Źródło: UG Kobyla Góra.

 

Ogłoszenia
J3M