Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał ze spółką COLAS Polska umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 444 na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11. Warta blisko 30 milionów złotych inwestycja zakończyć ma się w czerwcu 2023 roku.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak nie ukrywał, że o potrzebie przebudowy tego odcinka drogi dyskutowano już kilkanaście lat temu, kiedy starostą ostrzeszowskim był obecny poseł Andrzej Grzyb. Dlatego tak zależało mu, aby umowę na realizację inwestycji podpisać w Ostrzeszowie, nie w Poznaniu. – Normalnie tego typu umowy podpisywane są w ciszy gabinetu, czy to pana dyrektora, czy ewentualnie Urzędu Marszałkowskiego, ale w tym przypadku powiedziałem: musimy znaleźć się w Ostrzeszowie, żeby na miejscu pokazać, że dotrzymujemy słowa – podkreślał.

Warta blisko 30 milionów złotych przebudowa na odcinku 6,8 km, jak podkreślał dyrektor WZDW Paweł Katarzyński, przyczynić ma się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwoju komunikacyjnego m. in. poprzez zapewnienie połączenia z projektowaną drogą ekspresową S11. Zakres prac obejmuje m.in.: poszerzenie jezdni wraz z jej wzmocnieniem, korektę istniejących skrzyżowań, budowę sygnalizacji świetlnej, a także ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, przepustów, zjazdów do posesji i kanalizacji deszczowej.

– To jest największa inwestycja drogowa w powiecie ostrzeszowskim w ciągu tych trzech unijnych perspektyw finansowych – nie miał wątpliwości poseł Andrzej Grzyb.

W dalszych planach jest również kontynuacja rozbudowy DW 444, od drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej. Zadanie zostało podzielone na etapy. Na realizację pierwszego z nich w lipcu 2020 roku złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji, a w marcu 2021 wniosek o unijne dofinansowanie. Dla drugiego etapu trwa opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wyznaczeniem linii brzegowej cieków oraz uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Mówi się również o remoncie blisko 15-kilometrowego odcinka drogi z Patat do Brzezin, dokumentacja projektowe jest już wykonana, a koszt podzielonej na trzy etapy inwestycji według wstępnego kosztorysu kosztować ma ponad 160 mln zł.

 

Zadania zaplanowane w powiecie ostrzeszowskim na 2021 rok

– budowa chodnika w ciągu DW 449 Mączniki, długość 760 m, wartość 621,9 tys. zł

– budowa chodnika w ciągu DW 449 w Bukownicy – etap II, długość 460 m, wartość 1,1 mln zł

– remont nawierzchni jezdni w ciągu DW 450 w Doruchowie, długość 1,5 km, wartość 1,4 mln zł

– remont nawierzchni w ciągu DW 449 na odcinku Bukownica- Książenice, długość 2,1 km, wartość 2,4 mln zł

Ogłoszenia
J3M