Jak już wcześniej informowaliśmy, w Ostrzeszowie dobiegł końca cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych dzielnicach. W ich trakcie wysłuchano sprawozdań ustępujących władz statutowych i dokonano wyboru nowych. Nowo wybranych przewodniczących poprosiliśmy o udział w krótkiej ankiecie, składającej się z następujących pytań:

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

1) Czy aktualny podział miasta uważa Pan za optymalny i korzystny z punktu widzenia aktualnego funkcjonowania i dalszego rozwoju dzielnicy, której jest Pan przewodniczącym?

2) Jakie są obecnie mocne i słabe strony dzielnicy?

3) Jakie priorytety i zadania stawia Pan przed sobą i całym składem władz dzielnicy na rozpoczynającą się kadencję? Jak zamierza Pan doprowadzić do ich realizacji?

Dziś prezentujemy odpowiedzi przewodniczących Dzielnicy nr 3 i 4.

Marcin Łuczak – przewodniczący Dzielnicy nr 3

1. W mojej ocenie aktualny podział miasta na 4 duże jednostki pomocnicze jest optymalny. Dokonana w ostatnim czasie zmiana ilości dzielnic (zmniejszenie z 6 do 4) była konieczna i uzasadniona. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w poszczególnych dzielnicach oraz zaangażowanie mieszkańców w pracę w organach dzielnicy, zdecydowaliśmy się jako Rada Miejska na wariant łączenia dzielnic. Dzielnica nr 3 nadal pozostaje jednak zdecydowanie największą dzielnicą pod względem liczby mieszkańców – ponad 4 tysiące osób. Jednostka cechuje się zwartą zabudową, sąsiadują ze sobą duże osiedla budownictwa jednorodzinnego oraz 2 duże osiedla budownictwa wielorodzinnego.

2. Dzielnica nr 3 cały czas rozwija się pod względem zabudowy mieszkalnej, wzrasta liczba mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele nowych budynków jednorodzinnych oraz duże osiedle budownictwa wielorodzinnego. Dzielnica cały czas rozwija infrastrukturę drogową i jest dobrze skomunikowana z pozostałą częścią miasta. Mimo stosunkowo dużej liczby zamieszkujących, dzielnica jest bezpieczna, czysta i spokojna. Dzielnica nr 3 to po prostu dobre miejsce do życia. Mieszkańcy zwracają często uwagę na małą liczbę lokali gastronomicznych na terenie dzielnicy.

3. Dzielnica jest jednostką pomocniczą gminy, dlatego priorytetem będzie dobra i skuteczna współpraca z Burmistrzem i Radą Miejską w celu uzyskania akceptacji i wsparcia finansowego do realizacji zaplanowanych zadań. Należy pamiętać, że dzielnica nie dysponuje własnym budżetem i nie ma kompetencji decyzyjnych. Będziemy chcieli reagować na wnioski i uwagi zgłaszane przez mieszkańców, a wszystkie podejmowane inicjatywy i zadania będą miały na celu poprawę jakości życia mieszkańców naszej dzielnicy. Najważniejszym zadaniem będzie dalszy rozwój infrastruktury drogowej i oświetleniowej. Mamy nowe osiedla, które nie posiadają jeszcze dróg, ulic i oświetlenia. Potrzeb w tym zakresie jest jak wiadomo dużo, a środków finansowych w budżecie gminy zawsze za mało. Będziemy także dążyli do wprowadzenia na terenie miasta budżetu obywatelskiego lub dzielnicowego, który byłby alternatywą dla funkcjonującego na terenach wiejskich funduszu sołeckiego. Mieszkańcy miasta także powinni mieć realny wpływ na to, co będzie realizowane w ich dzielnicy. Mamy młodą, perspektywiczną Radę i Zarząd Dzielnicy, więc pomysłów na poprawę jakości życia mieszkańców z pewnością nam nie zabraknie.

Łukasz Małolepszy – przewodniczący Dzielnicy nr 4

1. Przyznany nam obszar jest największym z wszystkich dzielnic, co może mieć negatywny wpływ na optymalny rozwój dzielnicy i sprawne funkcjonowanie rady. Na chwilę obecną nikt nie jest w stanie przewidzieć rezultatów naszej pracy, ponieważ nowa Rada Dzielnicy jest na początku swojej drogi. Postaramy się w zależności od przyznanych Radzie środków sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Według statutu jesteśmy jednostką pomocniczą i doradczą Miasta.

2. Mocne strony: – ilość czynnych działaczy oraz różnorodność zajęć, zawodów i firm prowadzonych przez nich ułatwi organizowanie imprez lokalnych na zasadzie: więcej rąk do pomocy, każdy coś wniesie od siebie. W przypadku naszej dzielnicy to bardzo szeroki zakres: od udostępnienia zamków dmuchanych, własny transport umożliwiający organizowanie różnego rodzaju zaopatrzenia, przynależność do organizacji, które mogą udostępnić krzesła i stoły oraz zapewnić bezpieczeństwo i pierwszą pomoc, sprzęt grający i doświadczeni prowadzący, sprzęt gastronomiczny: nalewaki, grille. Mamy w gronie bardzo doświadczonych członków rady działających od samego początku powstania dzielnic (czyli od 1991 roku), którzy mogą wspomóc nabytymi przez lata kontaktami. Obecność nowych młodych osób doda świeżego spojrzenia i werwy w działaniach. Słabe strony: – duża liczba liderów. Czas pokaże, czy dane osoby będą chciały współpracować. Różnica pokoleń członków w Radzie może prowadzić do różnicy zdań odnośnie wizji w kwestii działań na rzecz dzielnicy. Duża rozpiętość obszaru dzielnicy. Trudno będzie wybrać neutralne miejsce na festyn dla całej dzielnicy, co sugeruje organizowanie mniejszych imprez i potrzebne dodatkowe środki na ich realizację. Ciężko będzie ustalić priorytety działań. Jest dużo do zrobienia na całym terenie dzielnicy.

3. Celem przewodnim rady jest integracja ludności w dzielnicy. Z naszej inicjatywy chcemy zachęcić mieszkańców, aby czynnie brali udział w życiu dzielnicy i tym samym polepszyć komunikacje i relacje sąsiedzkie. Spróbujemy zachęcić do nowych zainteresowań organizując różnego rodzaju wydarzenia zarówno sportowe, jak i kulturowe oraz historyczne. Poprawa jakości życia, czyli poprawa stanu dróg oraz chodników, modernizacja oświetlenia na osiedlach, jak również doświetlenie na przejściach dla pieszych, poprawa bezpieczeństwa wynikającego z braku widoczności przy wyjazdach z osiedli, budowa, remont bądź modernizacja placów zabaw. Zależy nam na dostępie mieszkańców do informacji i wydarzeń.

Ogłoszenia
Compre