Jeszcze tylko do 15 sierpnia samorządy mają czas na złożenie wniosków o dofinansowanie planowanych inwestycji z Programu „Polski Ład”. W pierwszym – pilotażowym naborze, największą wagę, a tym samym szansę na dofinansowanie mają m.in.:  inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, infrastrukturę drogową, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami. Beneficjenci mogą liczyć nawet na 95% bezzwrotnej dotacji do danego zadania. O wsparcie ubiegają się wszystkie samorządy powiatu ostrzeszowskiego. Sprawdziliśmy, czego dotyczą ich wnioski.

Ogłoszenia
Instal Grunt

POWIAT OSTRZESZOWSKI

1. Modernizacja infrastruktury na drogach powiatowych Przygodziczki – Biskupice Zabaryczne, Ostrzeszów – Turze oraz Ostrzeszów –Doruchów:

– System „Zaprojektuj i wybuduj” – łączna długość dróg 18,196 km.

– Planowany czas realizacji na rok 2022 i 2023.

– Jest to wniosek w kategorii bezkwotowego ograniczenia

2. Modernizacja infrastruktury na drodze Palaty – do granicy województwa na długości 12,367 km.

– wniosek w kategorii do 30 mln zł.

– Planowany czas realizacji na rok 2022 i 2023.

3. Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie. W ramach inwestycji planuje się:

– w SOSW modernizację budynku z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz podniesieniem jakości wyposażenia i infrastruktury budynku, co wpłynie na poprawę bytową i rozwojową podopiecznych;

– w ZS nr 2 budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przeznaczonego do uprawiania różnych dyscyplin sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, modernizację ogrodzeń wokół terenu szkoły, modernizację garaży, utwardzenie placu na terenie szkoły.

– Kategoria – wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

GMINA CZAJKÓW

1. Modernizacja nawierzchni drogi w sołectwie Klon na odcinku 4,659km.

Wnioskowana kwota 2.771.000 zł. Całkowity koszt zadania 2.916.000zł. brutto

2. Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Czajków poprzez termomodernizację, wymianę źródeł ciepła i zastosowanie OZE.

Wnioskowana kwota 6.555.000 zł

Całkowity koszt 6.900.000 zł brutto.

GMINA DORUCHÓW

Przebudowa dróg gminnych Etap I i II.

Inwestycja przewiduje przebudowę dróg gminnych polegającą na

wykonaniu:

– nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 1394m,

– kanalizacji deszczowej, chodnika o dł. ok. 850m,

– nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych o łącznej dł. 3772,2m wraz z wymianą oznakowania pionowego.

Projekt poprawi spójność komunikacyjną, gospodarczą i społeczną. Łączny koszt: 4.993.582 zł. Kwota wnioskowanych środków 4.743.903 zł.

GMINA GRABÓW NAD PROSNĄ

– Rewitalizacja Rynku w Grabowie nad Prosną.

– Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

– Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Marszałkach i Bukownicy.

Kanalizacja to koszt ok. 13 mln zł. Rewitalizacja Rynku powinna pochłonąć ok. 2 mln zł, podobnie wygląda koszt instalacji fotowoltaicznych. Zadania te miałyby zostać zrealizowane w najbliższych dwóch latach.

GMINA KOBYLA GÓRA

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach :

Zakres I – Bierzów, Myślniew, z częścią Kuźnicy Myślniewskiej i Ligoty

Zakres II – Onufry, Kobyla Góra (ulice: Wojska Polskiego, Wierzbowa, Widokowa, Cicha, Leśna oraz ulica Spokojna)

Zakres III – Mostki

Szacowana wartość inwestycji to 28 mln zł.

2. Budowa dróg gminnych w gminie Kobyla Góra.

Budowa drogi na ulicach: Złota, Thiela, Ks. Rudy, Lawendowa, Tetmajera. Długość wszystkich odcinków 3km, szer. min. 4m z elementami poprawy bezpieczeństwa (chodnik, inteligentne przejścia dla pieszych, spowolnienie ruchu, dobudowa sieci wodnokanalizacyjnej).

Szacowana wartość inwestycji to 8.5 mln zł.

3. Budowa drogi w miejscowości Ligota -Stara wieś.

Budowa drogi o długości ok. 3 km, z chodnikiem na dł. ok. 500 m, perony przystankowe, elementy spowolnienia ruchu. Odtworzenie i budowa rowów, przebudowa kanalizacji.

Szacowana wartość inwestycji to 4.8 mln zł.

GMINA KRASZEWICE

Gmina Kraszewice ubiega się o środki w wysokości 17.000.000zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kraszewice”. W jej ramach planowane są:

1. modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków,

2. rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kraszewice (ul. Kwiatowa, ul. Słoneczna), w Mącznikach, Kuźnicy Grabowskiej, Rencie i Racławicach,

3. przebudowa sieci wodociągowej w m. Kraszewice (ul. Kwiatowa), Rencie i Mącznikach,

4. budowa nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody (SUW) w Jaźwinach,

5. budowa nowego ujęcia wody i modernizacja SUW w Kuźnicy Grabowskiej,

6. rozbudowa sieci wodociągowej do nowych osiedli.

Termin rozpoczęcia inwestycji uzależniony jest od przyznania Gminie Kraszewice promesy zezwalającej na rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy. Planowany udział finansowy gminy w kosztach realizacji inwestycji wynosi 1000.000zł, co stanowi 5,56 % całkowitych kosztów.

GMINA MIKSTAT

1. „Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników ulicy: Południowej, Mickiewicza i Matejki w Mikstacie”.

Zakres zadania obejmuje: wymianę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych, przebudowę istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na rozdzieloną kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową istniejących przyłączy kanalizacyjnych, budowę systemu odwadniania dróg wraz z włączeniem go do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej, odtworzenie dróg i chodników na całej powierzchni remontowanych ulic.

Szacunkowa wartość zadania wyniesie 5.110 tys. zł. Okres realizacji: 2021 rok.

2. Całościowa przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Komorów i Kaliszkowice Kaliskie. Zakres zadania obejmuje: przebudowę dróg gminnych polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinkach nieposiadających jej oraz remont istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy tłuczniem. Przebudowa przewiduje również odtworzenie rowów oraz ustawienie nowych znaków.

Szacunkowa wartość zadania wyniesie 3.950 tys. zł. Okres realizacji: 2021 rok.

3. Modernizacja terenów Stadionu Miejskiego w Mikstacie.

Zakres zadania obejmuje: zakup kontenerów z przeznaczeniem na szatnie sportowe, wykonanie bieżni oraz skoczni w dal, budowę skatepark’u i dalszej części trybun wzdłuż boiska piłkarskiego, rozbiórkę budynku wraz z istniejącą sceną, utwardzenie terenu pod scenę tymczasową, montaż niezbędnej infrastruktury.

Szacunkowa wartość zadania wyniesie: 1.000.000 zł. Okres realizacji: 2021 rok

GMINA OSTRZESZÓW

Miasto i Gmina Ostrzeszów w ramach Polskiego Ładu będzie aplikować o środki na budowę wschodniej magistrali wodociągowej wraz z przebudową infrastruktury wod-kan w centrum miasta tj. na ulicach Piekary, Chmielna i Garncarska. Wnioski będą obejmować również odtworzenie nawierzchni na tych ulicach. Ostatecznie nie zapadła jeszcze decyzja czy wnioski o dofinansowanie tych prac będą złożone w rozbiciu na 3 zadania czy mniejszą ilość tak, aby móc wnioskować o jeszcze kolejne inwestycje.

Jest jednak druga strona medalu. Związek Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich przekonuje, że Polski Ład będzie oznaczał poważne straty dla samorządów lokalnych. W Internecie dostępny jest specjalny kalkulator, z którego obliczeń wynika, że w przypadku gmin powiatu ostrzeszowskiego będą to następujące kwoty: Czajków 696.411 zł, Doruchów 738.891 zł, Grabów nad Prosną 1.596.106 zł, Kobyla Góra 1.890.851 zł, Kraszewice 913.723 zł, Mikstat 1.540.916 zł, a Ostrzeszów 6.385.052 zł.

 

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski