Postanowieniem nr 6/2024 z 8 stycznia 2024 r. Komisarz Wyborczy w Kaliszu II dokonał podziału Miasta i Gminy Ostrzeszów na okręgi wyborcze, który będzie miał zastosowanie w czasie zbliżających się wyborów samorządowych w kwietniu.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Podział na okręgi wyborcze zasadniczo nie uległ zmianie w porównaniu z ostatnimi wyborami w 2018 roku. Okręg wyborczy nr 1 tworzyć będą Dzielnica nr 1 oraz Dzielnica nr 4 w Ostrzeszowie. Okręg wyborczy nr 2 obejmie obszar Dzielnicy nr 2 i Dzielnicy nr 3 w Ostrzeszowie oraz sołectwo Rojów. Ostatni z okręgów wyborczych – nr 3 – składać się będzie z pozostałych sołectw. W okręgu wyborczym nr 1 do obsadzenia jest 6 mandatów, w okręgu wyborczym nr 2 – 7 mandatów, natomiast w okręgu wyborczym nr 3 – 8 mandatów.

Niewielka korekta granic okręgów wyborczych nastąpiła jedynie w odniesieniu do granicy między okręgiem nr 1 i okręgiem nr 2. Spowodowane to zostało zmianą granic Dzielnicy nr 1 i 3 w 2021 roku w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Jana Pawła II, Aleja Wolności.

Granice okręgów wyborczych zostały zobrazowane na poniższej mapie. O przyporządkowaniu poszczególnych miejscowości i ulic do okręgów wyborczych mówi z kolei Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II nr 6/2024 w sprawie podziału Miasta i Gminy Ostrzeszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Liczba radnych Rady Miejskiej Ostrzeszów nie uległa zmianie i wynosić będzie 21. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule Wojewoda ustalił liczbę radnych na kolejną kadencję

UG

Ogłoszenia
J3M