W trudnym covidowym czasie samorząd mikstacki utrzymuje dobre tempo inwestycji drogowych. Na kwietniowej sesji do wydatków majątkowych w budżecie Miasta i Gminy Mikstat na 2021 r. dopisano kolejną znaczącą kwotę – blisko 950 tys. zł, czyli 110 tys. zł z samorządu wojewódzkiego na przebudowę drogi w Mikstacie Pustkowiu oraz 835 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na naprawę drogi z Biskupic Zabarycznych do Kaliszkowic Ołobockich.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Budżet Mikstatu na 2021 rok, przyjęty jeszcze w grudniu roku poprzedniego praktycznie na każdej kolejnej sesji musi być zmieniany, żeby uwzględnić w nim dotacje pozyskane z innych źródeł (np. rządowego, samorządu wojewódzkiego itd.) na planowane przez nasz samorząd inwestycje. W tym kontekście niezbędne są także uaktualnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ten niewątpliwy boom inwestycyjny w gminie Mikstat oznacza kilometry nowych nawierzchni asfaltowych, wyrównane pobocza, nowe chodniki, co summa summarum znacząco wpływa na lepszy komfort życia, a przede wszystkim na większe bezpieczeństwo użytkowników naszych dróg gminnych i powiatowych.

W ostatni piątek kwietnia (30.04) podczas XXIV sesji Rady Miejskiej w Mikstacie plan wydatków na 2021 r. zwiększono o 1 mln 270 tys. 926 zł. Było to możliwe, bo dochody gminy zwiększono o 946 088 zł, po wprowadzeniu do budżetu dotacji na kwotę 110 625 zł z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi gminnej z Mikstatu Pustkowi do Kotłowa oraz 835 463 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi Biskupice Zabaryczne – Kaliszkowice Ołobockie.

Kosztorys przebudowy drogi z Biskupic do Kaliszkowic opiewa na 1 670 926 zł (ostateczny koszt będzie znany po przetargu), czyli oprócz dotacji z RFID gmina musi pokryć połowę kosztów inwestycji z własnego budżetu na remont drogi BZ – KO. Podobnie wygląda sprawa jeśli chodzi o remont drogi w Mikstacie Pustkowiu (Kędziory).

Podczas kwietniowego posiedzenia Rada Miejska w Mikstacie podjęta także inne uchwały: zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe SPZOZM-G Ośrodka Zdrowia w Mikstacie za 2020 r., przyjęła Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na obszarze MiG Mikstat na lata 2021-2030, uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla MiG Mikstat na lata 2021-2026 oraz przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny dla MiG Mikstat na lata 2021-2023. Zmieniony został także preliminarz kosztów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 przez włączenie środków niewykorzystanych w roku poprzednim.

Radni zgodzili się także na sprzedaż w drodze przetargu dwóch gminnych działek o powierzchni 1,288 ha i 0,67 ha w Komorowie. Przyjęto również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mikstat w 2021 r. Ustalona została ryczałtowa stawka za odbiór w gminie śmieci z nieruchomości letniskowej: 180 zł na rok (bez selektywnej zbiórki – 540 zł). Kolejna uchwała przyjęta na 24. sesji dotyczyła przekazania 60 000 zł dla powiatu ostrzeszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Kaliszkowicach Ołobockich, co pozwoli zakończyć tę inwestycje w tym roku oraz 181 tys. zł również dla powiatu ostrzeszowskiego na długo wyczekiwany remont drogi powiatowej Ostrzeszów-Mikstat (na odcinku Siedlików-Mikstat).

Podczas omawianej sesji zostały zgłoszone trzy interpelacje, wszystkie podpisane przez trzech radnych z Mikstatu: Jacka Sikorę, Dominika Skrzypczaka i Krzysztofa Mielcarka. Pierwsza dotyczyła stanu nawierzchni na ulicach Kaliskiej i Grabowskiej; druga – rekultywacji trenu nieczynnego wysypiska śmieci w gminie; trzecia – kosztów budowy nowego gminnego ośrodka zdrowia w Mikstacie. Burmistrz Henryk Zieliński zadeklarował, że udzieli odpowiedzi na interpelacje pisemnie w wyznaczonym terminie.

PK

Ogłoszenia
J3M