Po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego przed powołaną przez Zarząd Powiatu Komisją Egzaminacyjną, 25 sierpnia uroczyście nadano stopień nauczyciela mianowanego Darii Frankowskiej- nauczycielce z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Paulinie Waligórze- nauczycielce z Zespołu Szkół nr 2 oraz Anecie Klimek- nauczycielce z Zespołu Szkół nr 2.
Każda z nauczycielek odbyła staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną. Pod przewodnictwem członka Zarządu Powiatu Marianny Powązki zasiadali eksperci awansu zawodowego, przedstawiciel Kuratorium Oświaty oraz dyrektorzy szkół. Nauczycielki spełniły wszystkie konieczne warunki do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Akt nadania stopnia awansu nauczycielskiego wręczyła wicestarosta Zofia Witkowska z członkiem Zarządu, jednocześnie kierownikiem Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Adamem Mickiewiczem, w obecności dyrektora Zespołu Szkół nr 2- Ziemisława Szmaja, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego- Katarzyny Kokoszko-Hodyjas oraz inspektor wydziału oświaty Dagmary Krajewskiej.
Oto rota ślubowania, jakie złożyli nowo mianowani nauczyciele: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M