Komisja Europejska zaakceptowała zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program został wydłużony o dwa lata. Zmiany oznaczają też nową pulę środków na realizację inwestycji drogowych i wodno-kanalizacyjnych dla samorządów lokalnych. Budżet do rozdysponowania w 2022 roku na tego typu działania w województwie wielkopolskim wynosi aż 227 milionów złotych.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Gmina Doruchów jest jednym z beneficjentów PROW 2014-2020, którzy uzyskali dofinansowanie na realizację inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową. Na zdjęciu od prawej: wicemarszałek Krzysztof Grabowski, wójt Urszula Kowalińska oraz skarbnik Beata Kasiura-Wyrwas.

Wsparcie budowy i modernizacji podstawowej infrastruktury służącej mieszkańcom małych miejscowości to jeden z najbardziej istotnych zakresów pomocy finansowej przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Potrzeby inwestycyjne w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich są bardzo duże. W wielu wsiach i małych miasteczkach wciąż brakuje dobrej jakości dróg, zwłaszcza dróg gminnych i powiatowych. Problemem, szczególnie zauważalnym w najmniejszych miejscowościach regionu, jest ograniczony dostęp mieszkańców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dzięki Funduszom Europejskim samorządy lokalne mogą realizować zadania tak oczekiwane przez lokalne społeczności.

– Dotychczasowe wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwiło przebudowanie blisko 270 km istniejących dróg oraz zbudowanie 34 km nowych odcinków drogowych. Na te inwestycje przeznaczyliśmy 135 milionów złotych ze środków unijnych. Aż 159 milionów trafiło do gmin na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Fundusze te pozwoliły m.in. na zbudowanie i przebudowanie 227 km sieci kanalizacji sanitarnej, 134 km sieci wodociągowej, 1277 przydomowych oczyszczalni ścieków, czy też 45 stacji uzdatniania wody. Cieszę się, że na początku 2022 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego będzie mógł ogłosić nowe nabory wniosków, umożliwiające objęcie dofinansowaniem kolejnych ważnych przedsięwzięć – mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.

140 milionów na wodę i ścieki

Środki finansowe na wsparcie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową pochodzić będą z Europejskiego Instrumentu Odbudowy, funduszu stworzonego, aby złagodzić negatywne skutki gospodarcze epidemii koronawirusa. Informacja ta jest o tyle ważna, że beneficjenci otrzymają do 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, podczas gdy maksymalna wartość dofinansowania dla pozostałych inwestycji w ramach Programu to maksymalnie 63,63% wartości kosztów kwalifikowalnych. Zwiększy się również limit pomocy przypadający na jedną gminę. Dotychczas wynosił on 2 miliony złotych, a po zmianie wzrośnie do 5 milionów złotych. Beneficjentem funduszy skierowanych na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nadal będą gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których gminy są jedynymi udziałowcami. Oferowane wsparcie dotyczyć będzie budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, gromadzenia wód opadowych i roztopowych, a także zakupu i montażu urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych. Inwestycje mogą być realizowane wyłącznie w miejscowościach liczących do 5 tysięcy mieszkańców. Łączna pula środków przewidzianych na dofinansowanie tego typu zadań to około 140 milionów złotych.

Dobre i bezpieczne drogi

W 2022 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosi również nabór wniosków obejmujących wsparcie inwestycji w budowę lub modernizację dróg lokalnych. O fundusze na ten cel mogą ubiegać się gminy, powiaty oraz ich związki. W przypadku tego działania górna granica dofinansowania przypadająca na jednego beneficjenta zwiększy się z dotychczasowych 3 milionów złotych do 5 milionów złotych. Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Zadania mogą dotyczyć budowy lub przebudowy dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych, a także budowy kanałów technologicznych w ciągach tych dróg, które mają związek z potrzebami zarządzania daną drogą lub potrzebami ruchu drogowego. Samorządy lokalne zwracają uwagę, aby realizowane zadania infrastrukturalne przyczyniały się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dróg. Pula środków do rozdysponowania wśród beneficjentów w województwie wielkopolskim na realizację inwestycji drogowych to blisko 87 milionów złotych. Zakończenie realizacji wszystkich przedsięwzięć, które objęte zostaną dofinansowaniem, musi nastąpić najpóźniej w pierwszej połowie 2025 roku.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ogłoszenia
Salon Fryzjerski