Trzy ostrzeszowskie ulice podlegające dotąd gminie zostaną przekazane pod zarząd powiatowi, a ten z kolei zrzeknie się na rzecz gminy prawa do trzech innych ulic. Zamiana ta stanowi kolejny etap przygotowań do uruchomienia w Ostrzeszowie strefy płatnego parkowania. Stosowne uchwały określające zakres i zasady transakcji podjęto na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Na mocy pierwszej z nich status dróg gminnych tracą ulice: Jana Pawła II (na odcinku 1.300 metrów, od ul. Tadeusza Kościuszki do ronda im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Cicha (na odcinku 600 metrów, od Alei Wojska Polskiego do ronda im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz Hetmańska (na odcinku 495 metrów, od ul. Wrocławskiej do ul. Grunwaldzkiej). W zamian gmina przejmie od powiatu: ul. Piastowską (na odcinku 690 metrów, od ulicy Gorgolewskiego do Alei Wojska Polskiego), ul. Zamkową (na odcinku 1270 metrów, od ul. Armii Krajowej do Alei Wojska Polskiego) oraz ul. Powstańców Wielkopolskich (na odcinku 260 metrów, od ul. Sienkiewicza do ronda im. Żołnierzy Wyklętych).

Sama idea zamiany tych dróg powstała z kilku powodów – wyjaśniał burmistrz Patryk Jędrowiak. – Pierwszy z powodów to oczywiście uporządkowanie spraw pod kątem przyszłej strefy płatnego parkowania. Objęcie części dróg powiatowych strefą albo przerzucałoby obowiązek urządzenia takiej strefy na Starostwo Powiatowe, albo po urządzeniu strefy przez nas musielibyśmy dokonywać regularnych rozliczeń. Jeżeli strefa przynosiłaby dochód to bez względu na obłożenie tych ulic, proporcjonalnie do liczby miejsc, musielibyśmy tymi kwotami ze starostwem się dzielić.

Burmistrz zwraca także uwagę na znaczenie ulic: Piastowskiej i Zamkowej z punktu widzenia wizerunku miasta.

Są to ulice wjazdowe do miasta i dobrze by było, gdybyśmy mieli możliwość zadbania o zieleń na nich oraz o kwestie utrzymania zimowego bo to, na co mieszkańcy najczęściej zwracali nam uwagę, jeśli chodzi o utrzymanie zimowe to m.in. właśnie ulica Zamkowa, gdzie standard był nieco inny niż na drogach powiatowych argumentował Jędrowiak.

Kilku radnych zgłosiło co prawda swoje uwagi do przedłożonego projektu. Andrzej Manikowski zwracał uwagę, że niemal identyczną uchwałę w roku 2016 podejmowała Rada Gminy Czajków. Wówczas została ona uchylona w trybie nadzorczym przez wojewodę.

Stwierdził naruszenie w sposób rażący przepisu, zgodnie z którym pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, za wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. cytował radny jednocześnie dodając. – Ja nie jestem przeciwny wymianie tych ulic. Jednostki mogą się dogadywać w tej kwestii, tylko chodzi mi o to, żeby w trybie nadzorczym wojewoda nie uchylił uchwały z tego powodu, że nie jest w niej określone, jaką kategorię ma mieć dana droga.

W odpowiedzi burmistrz zapowiedział przeanalizowanie sprawy.

Nawet jeśli cokolwiek się wydarzy, to jeszcze do końca września mamy czas, żeby ewentualnie jakieś poprawki nanieść – dodał.

Grzegorza Więcka interesował z kolei finansowy aspekt operacji. Zastanawiał się, która strona na niej zyska, a która straci.

Ewentualne zyski i straty mogą być przede wszystkim związane ze strefą płatnego parkowania – stwierdził P. Jędrowiak. – Po przejęciu tych dróg nie musimy prowadzić żadnych rozliczeń ze starostwem. Gdybyśmy tych dróg nie przejęli, to takie rozliczenia musielibyśmy prowadzić, prawdopodobne ze stratą dla nas. Jeżeli założenia są takie, że strefa parkowania ma przynosić zyski, to proporcjonalnie do liczby miejsc parkingowych te kwoty musielibyśmy przekazywać do Starostwa Powiatowego. Ewentualne koszty po naszej stronie są związane z naszymi zamiarami i zakresem. Jeżeli będziemy chcieli bardziej doinwestować te ulice pod względem np. utrzymania zieleni, to tylko od nas zależy, jakie to będą koszty.

Część radnych skarżyła się też na brak konsultacji z powiatem oraz zbyt późne przekazanie im projektów uchwał, a tym samym zbyt krótki czas na wnikliwe zapoznanie się z ich zapisami. Nie miało to jednak większego wpływu na wyniki głosowania. Teraz w tej samej sprawie wypowiedzieć się musi Rada Powiatu. Decyzja o zamianie musi być ostatecznie zatwierdzona do końca września. Dzięki temu będzie mogła wejść w życie zgodnie z planem, czyli 1 stycznia przyszłego roku. ŁŚ

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski