Do Zarządu Powiatu wpłynęło pismo Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW z propozycją tworzenia Powiatowych Rad Seniorów. W ślad za nim wicestarosta Zofia Witkowska spotkała się z prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrzeszowie Małgorzatą Łuczak oraz przewodniczącą Zarządu Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ostrzeszowie Wiktorią Mak.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

W spotkaniu uczestniczyła także zastępczyni kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego Maria Gąsiorek, która zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Reprezentantki największych w powiecie organizacji senioralnych poinformowano o idei tworzenia powiatowych i gminnych rad seniorów oraz przekazano im pakiet materiałów informacyjnych, między innymi skrypt opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (dokument prezentujemy poniżej).

Powiatowe rady seniorów, podobnie jak gminne rady seniorów to ciała o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Istotą rady seniorów na każdym szczeblu samorządowym jest reprezentowanie interesów i potrzeb mieszkańców – seniorów – wobec władz samorządowych oraz formułowania opinii i postulatów ich dotyczących.

Przewodnicząca ZR ZERiI oraz prezes UTW w Ostrzeszowie przeprowadzą rozeznanie, czy reprezentowane przez nie gremia są zainteresowane podjęciem działalności społecznej w powiatowej radzie seniorów.

źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M