Rada Miejska w Ostrzeszowie uchwaliła „Miejsko – Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. To dokument nakreślający ramy współpracy różnych instytucji realizujących zadnia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony jej ofiar. Zawarte w nim dane potwierdzają, że skala zjawiska niestety z każdym rokiem jest coraz większa.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Według oficjalnych statystyk, w roku 2020 na terenie gminy Ostrzeszów przemocą dotknięte były 123 osoby, w tym 61 kobiet, 46 dzieci i 16 mężczyzn. Dla porównania, w roku 2019 były to 94 osoby, a w 2018 – 86 osób. Sprawcy to przede wszystkim mężczyźni. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że w zeszłym roku nadużyć w stosunku do swoich najbliższych dopuściło się 40 osób, o 6 więcej niż w 2019 roku i o 12 więcej niż w 2018 roku. Inny, bardzo ważny dla zobrazowania sytuacji, wskaźnik to liczba tzw. „Niebieskich kart”. W roku 2020 założono 44, w 2019 – 33, a w 2018 – 32. Czy powyższe statystyki można przypisać głównie pandemii?

Nie ośmielę się odpowiedzieć jednoznacznie, czy jest to wynik tylko i wyłącznie koronawirusa. Myślę, że nikt raczej nie jest w stanie – twierdzi dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grzegorz Rycerski. Natomiast myślę, że epidemia odcisnęła tu bardzo duże piętno, jeżeli chodzi o wzrost tych przykrych i negatywnych zjawisk, który obserwujemy. Niestety obraz jest dość mroczny i wymaga z naszej strony niezwykle racjonalnych i intensywnych działań, ale oczywiście nie tylko naszych, tylko wszystkich instytucji powołanych do tego, żeby przemocy przeciwdziałać, żeby z nią walczyć. Żeby piętnować sprawców, żeby ich ujawniać, żeby ponieśli zasłużoną karę.

Przypomnijmy, że w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą przedstawiciele: MGOPS, Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, Komendy Powiatowej Policji, Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego, Straży Miejskiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, placówek oświatowych oraz Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Terapii Uzależnień.

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
J3M