Rada Miejska w Ostrzeszowie pozytywnie rozliczyła burmistrza Patryka Jędrowiaka z działań podejmowanych w ubiegłym roku. Wyraziła to poprzez udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu oraz wotum zaufania.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Prezentując „Raport o stanie gminy” burmistrz podkreślał, że rok 2020 był trudny, oczywiście głównie ze względu na pandemię, ale nie tylko.

Po reformie podatkowej wprowadzonej jeszcze przed pandemią okazało się, że 2020 rok to rok drastycznego zmniejszenia wpływów z podatków PIT i CIT – przypomniał. – Tak jak reforma przyniosła dodatkowe pieniądze do kieszeni naszych mieszkańców, tak jednocześnie odbiła się negatywnie na finansach samorządów. W żaden sposób, jeśli chodzi o dochody bieżące, nie zostało to zrekompensowane.

W przypadku gminy Ostrzeszów wpływy z tego tytułu spadły aż o około 5 milionów złotych.

Pomimo tego udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem udało się wypracować na poziomie blisko 10 procent – kontynuował Jędrowiak. – To daje rezultat zbliżony do roku 2019 i 2017 oraz wyższy niż 2016. Oczywiście rok 2018 nie był do porównania ze względu na olbrzymią, kredytowaną inwestycję, czyli wybudowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Osiem milionów złotych przeznaczono w ubiegłym roku na zadania drogowe.

W tym: ulicę Przełajową, ulicę Piaski, Rogaszyce Żyrów, Graniczną, Prostą, chodnik na Hurtowej, drogę gminną w Zajączkach i wiele innych zadań, w tym część połączoną z inwestycjami w oświetlenie uliczne na kwotę prawie 300 tysięcy złotych – wyliczał burmistrz.

Na inwestycje na drogach pozyskano około 3 milionów złotych z funduszy zewnętrznych. Na liście osiągnięć P. Jędrowiak wymienił też m.in.: zakup tzw. łąk hęćkowych oraz efekty wprowadzenia funduszu sołeckiego.

Zadłużenie Miasta i Gminy nie jest małe, ale cieszy fakt, że w ubiegłym rok zakończono spłatą wielu zobowiązań i bez zaciągania nowych – zauważyła radna Wiesława Wysota, przewodnicząca Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej. – Pozyskano przy tym wiele dotacji dla realizacji inwestycji.

W ramach dyskusji nad raportem radni: Antoni Marchiński i Andrzej Manikowski wytknęli burmistrzowi, że w dokumencie zawarto jedynie informacje o tym, co się udało, pytając jednocześnie, którego z założeń nie udało się zrealizować. W odpowiedzi P. Jędrowiak wskazał przesunięcie o rok budowy żłobka.

Natomiast trudno powiedzieć, że to się nie udało, bo żłobek powstaje, nie straciliśmy dotacji – zaznaczył. – Można powiedzieć, że nawet to rozwinęliśmy, bo dodatkowa dotacja na funkcjonowanie żłobka została z budżetu Urzędu Marszałkowskiego pozyskana.

A. Marchiński zwracał ponadto uwagę na znaczące zaległości w płatnościach za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Na koniec zeszłego roku osiągnęły one poziom 625 tysięcy złotych.

Co roku podwyższamy opłaty za śmieci i co roku mamy podobną kwotę zaległości – podkreślił radny.

W odpowiedzi P. Jędrowiak poinformował, że w ubiegłym roku Wydział Kształtowania i Spraw Komunalnych został wzmocniony pracownikiem, którego głównym zadaniem jest egzekucja zadłużenia z tytułu opłat za śmieci.

Ta egzekucja przez wiele poprzednich lat nie była prowadzona i wiele zaległości ulegało przedawnieniu – dodał burmistrz. – Zeszły rok był rokiem, kiedy masowo wystawiano tytuły wykonawcze za najodleglejsze zadłużenia naszych mieszkańców. Dzięki temu bardzo dużo środków udało się ściągnąć. Niestety narosło dużo nowego zadłużenia i to również będzie egzekwowane. Natomiast na bieżące płatności mieszkańców wpływu nie mamy.

W głosowaniu 16 radnych opowiedziało się za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania, 1 był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Tak samo stało się w przypadku głosowania w sprawie absolutorium.

Fot. www.ostrzeszow.pl

Ogłoszenia