Burmistrz Grabowa nad Prosną Maksymilian Ptak to kolejny włodarz gminy w naszym powiecie, którego zeszłoroczna działalność została oceniona przez radnych. Weryfikacja ta wypadła pomyślnie dla głównego zainteresowanego.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Żaden z radnych ani mieszkańców nie zdecydował się zabrać głosu w dyskusji nad raportem, w związku z czym przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Biel mógł przeprowadzić głosowanie. Wszyscy opowiedzieli się za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Podobnie stało się kilkadziesiąt minut później, w przypadku głosowania nad absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Jak wynika ze sprawozdania, dochody zrealizowano w kwocie 60.942.530 zł. (97,27% planu), a wydatki w kwocie 63.075.789 zł. (94,34% planu). Deficyt wynoszący 2.133.259 zł. pokryto kredytem. Zobowiązania samorządu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec zeszłego roku zamknęły się kwotą niespełna 8,5 miliona złotych (14% wykonanych dochodów). Na inwestycję wydano w roku 2022 15.729.166 zł. (25% wydatków). Największą pozycję stanowiły nakłady na modernizację dróg gminnych – 10.773.022 zł. ŁŚ

Ogłoszenia
Compre