Już 27 czerwca w kręgielni Hula Kula w Ostrzeszowie odbędzie się kolejny wieczór stand-upu. Tym razem przed publicznością wystąpią król roastów Sebastian Rejent i mistrz improwizacji Michał Kutek.

Z tej okazji kręgielnia Hula Kula przygotowała dla naszych czytelników konkurs. Do wygrania są trzy bilety. Zasady udziału w nim są bardzo proste.
Szansę na wygranie w konkursie ma każdy, kto: polubi i udostępni post konkursowy umieszczony na profilu Facebookowym portalu Ostrzeszowinfo.pl lub kręgielni Hula Kula, a w komentarzu pod postem wskaże imię i nazwisko osoby, z którą chciałby wybrać się do kręgielni Hula Kula.
Konkurs zakończy się 25 czerwca o północy. Zwycięzców wskaże organizator. Szczegóły w regulaminie.

BILETY WYGRYWAJĄ:
- Kacper Kokociński
- Kalina Rzepecka-Tomczyk
- Agnieszka Duda

REGULAMIN
1.    Niniejszy Regulamin, dalej zwany „Regulaminem” określa warunki, oraz zasady konkursu "Wygraj bilet na stand-up” na portalu społecznościowym Facebook.com, udostępnianym i zarządzanym przez Facebook Inc. (Portal Facebook)
2.    Organizatorem konkursu jest kręgielnia Hula Kula z siedzibą w Galerii Borek w Ostrzeszowie, zwany dalej „Organizatorem”.  
3.    Konkurs nie jest przeprowadzany, administrowany lub sponsorowany przez Facebook Inc. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. i będą one wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i przez czas trwania Konkursu.
4.    Konkurs przeprowadzany jest na Portalu Facebook.
5.    Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Portalu Facebook na stronie Organizatora.
6.    Konkurs jest organizowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn.zm.) oraz Regulaminu.
7.    Konkurs nie posiada elementu losowości, stąd nie powinien być traktowany jako „gra losowa” w rozumieniu Ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1992 nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
8.    Konkurs rozpoczyna się 16.11.2016 roku o godzinie, a kończy się 18.11.2016
o północy.
9.    Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
10.    W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna („Uczestnik”), który:
a)    Posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę ustawowego przedstawiciela do dokonania czynności.
b)    Posiada konto na Portalu Facebook.
c)    Wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu.
d)    Posługuje się rzeczywistym i pełnym imieniem oraz nazwiskiem.
e)    Jest osobą fizyczną.
11.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób.
12.    Przed wzięciem udziału w akcji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem
i zaakceptować jego treść.
13.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia na Konkurs oraz treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na Portalu Facebook.
14.    Szansę na wygranie w konkursie ma każdy, kto: polubi i udostępni post konkursowy na profilu Facebookowym portalu OI i kręgielni Hula Kula, a w komentarzu pod postem wskaże imię i nazwisko osoby, z którą chciałby wybrać się do kręgiel i Hula Kula.
15.    Odpowiedzi konkursowe nie mogą naruszać praw autorskich, powszechnie obowiązującego prawa ani dobrych obyczajów, w szczególności zawierać materiały i treści sprzeczne z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; nie zawierają materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie; ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.
16.    W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia powyższych warunków Uczestnik zostanie bezwarunkowo wykluczony z Konkursu.
17.    Odpowiedź może zostać usunięta przez Organizatora w przypadku złamania Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
18.    Użytkownik przesyłając odpowiedź na Konkurs potwierdza, iż posiada zgodę i prawo do dysponowania wizerunkiem osób przedstawionych na zdjęciu oraz że wskazane osoby wyraziły zgodę na publikację na Portalu Facebook. Uczestnik, zgłaszając zdjęcie do Konkursu zapewnia, iż przysługują mu wystarczające prawa autorskie lub licencje do nadesłanych zdjęć.
20.    Nagrodą w Konkursie są trzy bilety.
Sponsorem nagród w Konkursie jest kręgielnia Hula Kula z siedzibą w galerii Borek w Ostrzeszowie.
21.    Laureata Konkursu wyłoni organizator Konkursu.
22.    Uczestnik, któremu przysługuje nagroda, zobowiązany jest do przesłania swoich danych osobowych: w terminie dwóch  dni od ogłoszenia wyników pod adres e-mail kontakt@ostrzeszowinfo.pl. Niewysłanie danych w określonym terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się nagrody przez Uczestnika.
23.    Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie, zamiany nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrody.
24.    Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych przez Uczestnika może być przyczyną odmowy lub opóźnienia wydania nagrody w przypadku wygranej.
25.    Nagroda zostanie przekazana laureatowi Konkursu osobiście w terminie wskazanym przez Organizatora zamieszczonym w wiadomości do Laureata.
26.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)    niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika;
b)    za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z  Regulaminem działań Uczestników Konkursu.
27.    W przypadku nieodebrania lub niedoręczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagroda w Konkursie przepada na rzecz Organizatora.
28.    W trakcie zgłaszania do Konkursu Uczestnik może wyrazić odwoływalną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Organizatora w celu ich przetwarzania w związku z organizacją i przebiegiem Konkursu. Użytkownikowi, który wyraził taką zgodę przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
29.    Osobie udostępniającej Organizatorowi dane osobowe, przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
30.    Organizator respektuje i w miarę swoich możliwości chroni prawa autorskie związane ze zgłoszonymi do Konkursu odpowiedziami.
31.    Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonej odpowiedzi oraz opublikowanie swoich danych w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie odpowiedzi każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie odpowiedzi poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie oraz  urządzeniach mobilnych.
32.    Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, uzasadnienie reklamacji, podpis Reklamującego i można ją przesłać na adres e-mail Organizatora. Reklamację rozpatrujemy w terminie: czternastu dni od dnia jej otrzymania, informując Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą elektroniczną.
33.    Organizator zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby system Konkursu działał w sposób ciągły i bezawaryjnie, nie gwarantuje jednak niewystąpienia przerw w funkcjonowaniu spowodowanych działaniem siły wyższej lub zdarzeniami losowymi, niezależnymi od Organizatora, jego działań lub zaniechań.
34.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.) i Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.).
35.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie i zakresie, ale zmiany nie będą działały wstecz i obejmowały zdarzeń przeszłych.